مطالعه تطبیقی دستيابی به غيب درقرآن كريم وعهدعتيق

بی بی سادات رضی بهابادی, شیرین رجب زاده
2015 Zenodo  
مساله غیب از آموزه های مشترک ادیان الهی است و خبر دادن از آن، یکی از شاخصه های شناخت پیامبران ارسال شده از سوی خداوند است. از آنجا که مقایسه ادیان ابراهیمی در موضوعات اساسی، زمینه وحدت و نزدیکی هرچه بیشتر این ادیان را فراهم می آورد، این پژوهش در این راستا می کوشد، انواع غیب گویی در قرآن و عهد عتیق را بکاود. در این دو کتاب مقدس، خبر دادن از غیب به دو نوع کلی پسندیده (ممدوح) و نکوهیده (ممنوع) تقسیم شده است. در هر دو کتاب، نبوت با نام «نووئا» (נְבוּאָה) در عهد عتیق غیب گویی ممدوح است که در این نوع
more » ... خبر دادن از غیب، نبی الهی از راه وحی به غیب دست می یابد. اما در غیب گویی ممنوع که مشتمل بر کهانت، سحر و جادوست، مورد تایید قرآن و عهد عتیق نیست. در فرهنگ دینی برآمده از عهد عتیق و قرآن، جادوگری که با استفاده از ابزارهای ناپسندی چون بت، مشورت با مردگان، اندام حیوانات و... از امور غیبی با خبر شود، نکوهیده است. با این حال، کاهن در عهد عتیق مقام والایی دارد اما در قرآن تایید نگشته است. غیب گویی در امور عادی، آموزه خاص عهد عتیق است که غیبگو با بهره گیری از ابزاری چون خواب، قرعه، پیکان، آب و... از غیب مطلع می گردد.
doi:10.5281/zenodo.5507676 fatcat:hvtezqcb5nh2xmts4qr3ewt6vm