Ahmed Paşa Dîvânı nda Sevgilinin Mekânıyla İlgili Kavramlar

MUHAMMET KUZUBAŞ
2015 Journal of International Social Research  
Öz Klâsik Türk edebiyatının temel konularından en önemlisini, a k ve dolayısıyla a kın iki tarafı olan â ık ve sevgilinin durumu olu turur. Sevgiliye ait hemen hemen her unsurun â ı ın gözüyle nazma döküldü ü bu edebiyatta, sevgilinin mekânıyla ilgili çe itli kavramlar yer alır. Genel olarak, pek çok klâsik edebiyat airinde ortak diyebilece imiz bu kavramlar, airlerin konuya yakla ımları, üslup farklılıkları ve hayal dünyalarının zenginli i vesilesiyle farklılıklar da arz eder. Bu ba lamda çalı
more » ... r. Bu ba lamda çalı mamızda, 15. yüzyılın önemli airlerinden olan Ahmed Pa a'nın Divan'ında yer alan sevgilinin mekânıyla ilgili kavramlar tespit edilecek, airin bu kavramlara yakla ımı incelenecektir. Abstract In Classical Turkish Literature, it is love and thus the two parties of love, the lover and the loved one, comprise one of the most essential issues. There are various concepts regarding the place of the loved one in this genre of literature, where almost everything concerning the loved one is put into words from the viewpoint of the lover. While these concepts are generally common amongst many of the Classical Turkish Literature poets, they may also alter from one to another due to the poet's individual approach to the issue, differences in style and the richness of their imagination. In this line, this study will identify the concepts regarding the place of the loved one in Ahmet Pasha's Divan, who is one of the greatest poets of the 15th Century, and scrutinise the poet's way of handling these concepts.
doi:10.17719/jisr.20153813641 fatcat:efpzl6w4lfaaxb7g7l6mffknim