Ceremonie na ratuszu krakowskim w XV–XVIII wieku

Mateusz Wyżga
2014 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych  
CEREMONIE NA RATUSZU KRAKOWSKIM W XV-XVIII WIEKU Kraków przełomu wieków średnich i nowożytności, bezpośrednio związany z dworem królewskim, silny gospodarczo i kulturalnie, stanowił centrum życia publicznego Korony. Dla władz drugiego co do wielkości, po Gdańsku, miasta istotnym elementem polityki i promocji były ceremonie organizowane na ratuszu, które z racji stołeczności Krakowa miały tu swoją specyfi kę. Informacje źródłowe na ich temat są jednak lakoniczne. Znajdują się głównie w księgach
more » ... głównie w księgach rachunkowych miasta, rozproszone pomiędzy innymi zapiskami. Niewiele uwagi poświęcono im w opracowaniach dotyczących Krakowa 1 czy w publikacjach zbiorowych poświęconych ratuszom 2 . Wprawdzie dla uchwycenia kontekstu społecznego i kulturowego tych uroczystości sięgać można do prac 1 Zasadnicze informacje można znaleźć w pracach: J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992; J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984; Z. Noga, Krakowska rada miejska: studium o elicie władzy, Kraków 2003; W. Komorowski, Krakowski ratusz w średniowieczu i domniemany Dwór Artusa w Krakowie, "Rocznik Krakowski" (dalej: RK) 64, 1998, s. 7-34; tenże, Ratusze krakowskie, "Krakowska Teka Konserwatorska" 6, s. 21-81; A. Grabowski, Dawne zabytki miasta Krakowa. Przypomnienia przeszłości o niektórych starożytnych zwyczajach mieszczan krakowskich, o bramach, basztach i wszelakich tej niegdyś stolicy kraju obronach, z dodatkiem różnych do dziedziny pamiątek należących wiadomości, Kraków 1987; M. Rokosz, Dzwony i wieże Wawelu, Kraków 2006. Osobne opracowanie dotyczy dopiero czasów austriackich: I. Kleszczowa, Ceremonie i parady w porozbiorowym Krakowie 1796-1815, Kraków 1999. O obchodach religijnych zob. ks. M. Jagosz, Przedrozbiorowe procesje wawelskie ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, "Studia Claromontana" 17, 1997, s. 39-126; ks. Z. Zalewski, Święto Bożego Ciała w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 1, red. M. Rechowicz, W. Schenk, Lublin 1973, s. 95-161. 2 Np. w: J. Rosikoń, J. Pazder, Ratusze w Polsce, Warszawa 2000. ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Tom LXXIV -2014 http://dx.
doi:10.12775/rdsg.2014.07 fatcat:rnkx3segebdrpgx3hcjbbz5iuu