MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH

Nguyễn Đại Phong, Đặng Vũ Tùng, Lê Đức Hậu, Từ Minh Phương
2017 FAIR - NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 2016   unpublished
doi:10.15625/vap.2016.00051 fatcat:ijutgrekozf45lqobbazt2zirq