Iz društvenega življenja

Neža Jarnovič; Ivana Dolenc; C.B.; Z.S:; Miran Hočevar, Vera Maher ... [et al.]
1969 Obzornik zdravstvene nege  
Medicinske sestre, ki so zaposlene v bolnišnicah in na kliniki za psihiatrijo tel' nevrolO'škJihoddelkih splošnih bolndŠllltc, so predlagale upmvnemu ,odboru Zveze dmětev medtcinskJihsester Slovenije, da se pri mezi ustanov,i sekcija za nevropsihiatr,rja. Sekcija naj bi zdl'UŽevala vse medicinske ses1;'re,ki delajo v zdravst'venih ustanovah, kjer obravnavajo nevl'~sihiatI"ične bolnike, tel' }im omogačHa strokO'vno izpopolnjevanje za to občUtljivo in težko delovno področje. Trenutno sa v
more » ... ičnih bolnišnicah in nevropsihiatriČlllihoddelkih splošnih bolnišnic v Slovenijd.zaposlene 103 medicinske sestre in med1cinski tehnilti. Na prvem sestankJu dne 28. februarja 1969je bila lObnavzočnosti 46 medic. sester ustanovljena sekcdja za nevropsihiatrtjo in iz;voljena prva predsednica M a r II Š a šol ar, glaNJlamed. sestl'a klintčne bolnišnice za psihiatmijo v Ljubljani. Sočasno je btlaizvoljena tudi 6·članska komis,ija za sodelovanje ob predsednici. Sekcija je sprejela okvirni program, kl tem za tem, da si medie1nske sestre iz tega delovnega področja d~olnjuj6'jo strolmvnoznanje s predavanji, na seminarj,ih, eks1kur:z;ijah in z medsebojnim izmenjavanjem i~kušenj o metodi dela O'bnevl'Opsihiatri'čnembolniku. Predwanji prof. dr. Leva MilčirJiSkega»0 'skupinski terapiji psihriat,riěnJih boLnikov«in psihol'Ogaprof. Huberta Požarnika Il0sebnost in naloge med. ses,ke v terapevtskem procesu rpsihiatričnega bolni'ka« !sta že O'bzačetnem delu se'kcije opozO'rilimedicinske s'estre na Ispecifičnoin občutljivo pl'Oblematiko dela medj· cinske sesltre ob psihiaJtričnembO'lniku. UstanOVlitev 'sekcij<e je top10 pozdravdl dr. Mi1O'š Klohal,direktor kliirůčnebol· nišnice za psihiatrijo v Ljublj,ani, inzaželel, da bi si v sekciji organizJ.ran,izdrav· stveni delavci poglobili strokovno 'znanje in goji1i humane odnose do varovancev nevropsihillltrične2ldiraVJStvene službe. Posebna komisija bo pT!iprlllvi['a pos10vnik, ki bo urejal odnose sekeije do Zveze DMS S'lovenJijein lwnkretiJzt.mlde10 sekcije, katere članice morajo biti tudi ,redne članice društev memciIlJs'kih sester na področju, kjer so za:pIQslene. Neža Jarnovič 8 Zdravstveni obzornik 113
doaj:9d4580ac40d544799cd51a058d38b4f4 fatcat:lfyz25rvazaapdsnmlnvacaaju