YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ SINAMA DURUMLARINDA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Metin AŞCI, Araş. Gör. Okay IŞLAK, Okt. Şeref GÜLER
2015 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Sınav kaygısı öğrenci tarafından kazanılmış bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan değişken olarak tanımlanabilir. Alan yazın incelendiğinde öğrencilerin sınav kaygılarına yönelik çalışmaların daha çok sözü edilen bu kaygının azaltılması için sınav öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiği konularının üzerinde yoğunlaştığı görülse de yükseköğretimde kullanılan ölçme araçlarının biçiminin ve niteliğinin de sınav kaygısına
more » ... den olan etmenlerden biri olabileceği hususunda yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yükseköğretim programlarının sınama durumlarında kullanılan ölçme araçlarının öğrencilerin sınav kaygıları üzerine etkilerinin araştırılmasını amaçlayan bu çalışmada deney grubunda 37 ve kontrol grubunda 33 olmak üzere Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinden toplam 70 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Bu öğrencilere 3 ölçme aracı uygulanmıştır. Bunlardan ilki, 20 maddeden oluşan geleneksel soru yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış, tek doğru cevabı bulunan ve nötr bir ifade ile öğrencinin verilen hayali durumun çözümünü aradığı çoktan seçmeli bir ölçme aracıdır. Bu geleneksel çoktan seçmeli başarı testi kontrol grubuna uygulanmıştır. Diğer ölçme aracı ise öğrencilerin derslere devam ettikleri fakültede hâlihazırda gerçekleşmiş ya da gerçekleşmekte olan gerçek eğitim durumlarını öğrencilerin yaşantılarını temel alan bir dille ifade eden ölçme aracıdır. Bu ölçme aracı deney grubuna uygulanmıştır. Araştırmada bir de öğrencilerin bu sınavda kendilerinden bekledikleri başarıyı ve konuları ne kadar anladıklarını belirlemeleri istenen bir görüş ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçme aracı hem sınavdan önce hem de sınavdan Metin Aşcı-Okay Işlak-Şeref Güler 186 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi -Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015 sonra uygulanmış ve böylece yapılan geleneksel ve yeni ölçme işleminin öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve başarı algılarını yükseltip yükseltmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan veriler madde analizine tabi tutulup kovaryans analizi yapılmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde alternatif sınav uygulanan öğrencilerin sınav kaygılarında ve bu kaygıdan kaynaklanan başarı algılarında olumlu yönde değişime yol açtığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca alternatif sınavı uygulamak öğrencilerin düşüncelerinin olumlu yönde değişiminin %17'sinden sorumludur. ABSTRACT Exam anxiety can be described as the variable which prevents the efficient use of the student's knowledge during the exam and decreases the success. However, a study about the effects of form and quality of the assessment and evaluation instruments used in higher education on exam anxiety, is not encountered. Seventy 4th grade students from Celal Bayar University, Faculty of Education, department of social sciences education, 37 of whom took part in the experiment group and 33 of whom formed the control group, participated in this study which aims to search for the effects of assessment and evaluation instruments on students' exam anxiety. Three assessment instruments are applied to these students. First assessment instrument is a multiple-choice instrument which is prepared according to the 20 traditional question writing rules, has only one true answer and in which students look for the solution of an imaginary condition. This traditional multiple-choice test is applied to the control group. The other assessment instrument expresses the current and real education situations taking place in the faculty they are attending, based on their lives. This assessment instrument is applied to the experiment group. Also a opinion scale is applied in which the students are asked to express their anticipated success and to what extend they understand the subjects. This scale is applied both before and after the exam so as to determine whether traditional and new assessment instruments increase students own learning and success perceptions. Collected data is subjected to item analysis and analysis of covariance. When the study findings are examined, it is seen that applying the alternative exam positively affects the students' exam anxiety and thus their exam success.
doi:10.18026/cbusos.51090 fatcat:fx666tboazfmxa3od2yxlmjq3a