Teologiczno-kanoniczne refleksje nad podstawami władzy zwierzchniej w stanach doskonałości

Marian Żurowski
1970 Prawo Kanoniczne  
3 Cfr. odnośnik nr 1. 4 W ulf Fr. 1. с. str. 15. 5 S o b a 1 a Günter SI. Gehorsam und personale Vollkommenheit -Geist und Leben 29/1956/29. 6 Cfr. T r u h 1 a r Carolus Vladimirus, De theologia consiliorum hodierna animadversiones --Ephemerides Theologicae Lovanienses 38/1962/535. 1. jest czymś nieobjętym ogólnym przykazaniem , w sto sun k u do którego jest czym ś doskonalszym , 2. jest środkiem pom ocniczym , u łatw iającym osiągnięcie doskonałości, 3. J e st czym ś dobrow olnym ,
more » ... od podjęcia nie skrępow anej decyzji. Do realizacji rad ew angelicznych pow ołuje D uch św. w spo sób szczególny8, a m ianow icie w ew nętrznym tchnieniem ła ski. Nie stoi tem u na przeszkodzie fakt, że rad y -jako ta kie -przedłożone są w szystkim ludziom , bez żadnego w y j ą t k u 9. W ew nętrzne działanie tej łaski m oże m ieć pew ną m oc zobow iązującą w k o n k retn y m w ypadku, jednak nie w y klucza to pełnej dobrow olności w chw ili decyzji. Jeżeli m ówi się o jakim ś "zobow iązującym " działaniu łaski u poszczegól nych ludzi, to ta moc zobow iązująca, jeśli ta k m ożna pow ie dzieć, płynie z m iłości. O tego rodzaju sw oistych zobowiąza niach w olno m ówić jedynie w poszczególnych, konkretnych w y p a d k a c h 10, k tó re jednak nigdy w zakresie zew nętrznym nie będą czym ś oczyw istym . W p rak ty c e ra d ew angelicznych w odniesieniu jednostki do w ładzy na pierw sze m iejsce w ysuw a się posłuszeństw o, choć i ubóstw o w pew nych form ach realizacji suponuje istn ie nie zależności. W teologicznych dociekaniach nad podstaw am i tego posłu szeństw a, przede w szystkim zw raca się uw agę na Pism o św. choć n iektórzy egzegeci m ają w tej m aterii pow ażne zastrze żenia. Z daniem teologów głów nej podstaw y poza tra d y c ją trzeb a szukać w tekście: (Mt. 19, 21) jeśli chcesz być dosko nałym , idź, sprzedaj co masz... a przyjdź i pójdź za m ną (cfr Mk. 10, 21 i Łk. 18, 22), w zestaw ieniu z tekstam i: Fil. 2, 8) "uniżył sam ego siebie staw szy się posłusznym aż do śm ierci" i (Mt. 16, 24): "jeśli kto chce iść za m ną niech zaprze samego siebie i w eźm ie krzyż sw ój i n aślad u je m nie" (cfr. Łk. 9, 23). Z rezygnow anie więc z w łasnej woli dla Boga -dla służby 8 Truhlar 1. c. str. 540. 9 Cfr. Truhlar 1. c. str. 535, ł 537. 10 Cfr. Truhlar 1. c. str. 535, 543. 11 Cfr. F u e r t e s J. B. De potestate dominativa, Commentarium pro R eligiosis 34/1953/208. 13 Cfr. Delchard A. SI. Le Pouvoir dominatif dans les insti tuts religieux (Extrait de la Revue des Communautés R eligieuses Nov.-Dec. 1952 -Janv.-Févr. 1953) str. 6. 14 F u e r t e s J. B. De obedientia hierarchica -Commentarium pro R eligiosis 41/1962/156. 13 Kindt Gerardo CSSR. De potestate dominativa in religione, Bruges, Paris, Roma 1945, str. 90, 105, 197 etc. Pujol Clemens, De religiosis orientalibus, Roma 1957 str. 12, 124. Auxentius a Rot terdam OFM Cap. De obligatione canonica religiosorum tendendi ad perfectionem, Commentarium pro R eligiosis 33/1952/257, 262. F u e r t e s J. B. De obedientia 1. c. str. 156. 16 Cfr. F u e r t e s J. B. De obedientia hier ar chic a 1. c. str. 156. 17 Pujol Cl., 1. c. str. 124. 13 Cfr. Fuertes J. B. De obedientia hierarchica 1. c. str. 66 ns. 19 Delchard A. 1. c. str. 8. 20 Delchard A. 1. c. str. 17. 43 Cytuje К i n d t l.c. str. 22 ns, str. 60 ns. 44 Kindt l.c. str. 59: "Iamvero, illud fundam entum concorditer ponunt com m entatores in ipsa professione religiosa, et in illa per em issionem voti obedientiae..." 45 Kindt l.c. str. 59: "Ulterior vero non datur determinatio ele m enti, in professione ipsa contenti, quod sit fundam entum potestatis dom inativae..." 48 S. Thomas, Opuscula. Opusculum XVII, De perfectione vitae spiritualis, cap. 10. 47 Cfr. odnośnik nr 46. 48 Cfr. Kindt o.e. str. 105 ns.
doi:10.21697/pk.1964.7.1-2.08 fatcat:phfm32sbg5dhbndizcqybmqm7e