Self-assessment of compliance with physician recommendations and glycaemic control in patients with type 2 diabetes

Agata Matej-Butrym, Marek Butrym, Andrzej Jaroszyński
2015 Family Medicine & Primary Care Review  
1 katedra i zakład Medycyny rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 katedra socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie A -przygotowanie projektu badania, B -zbieranie danych, C -analiza statystyczna, D -interpretacja danych, E -przygotowanie maszynopisu, F -opracowanie piśmiennictwa, G -pozyskanie funduszy Wstęp. kluczowym elementem w uzyskaniu pozytywnego efektu terapeutycznego u chorych na cukrzycę jest systematyczne stosowanie się do zaleceń lekarskich. Cel pracy.
more » ... a związku samooceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych z efektami leczenia ocenianymi w oparciu o wybrane parametry wyrównania gospodarki węglowodanowej u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Badaniu poddano 136 chorych na cukrzycę typu 2, u których przeprowadzono badanie ankietowe uwzględniające samoocenę przestrzegania zaleceń dotyczących modyfikacji stylu życia oraz przyjmowania leków przeciwcukrzycowych. Gospodarkę węglowodanową oceniano na podstawie stężenia glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej A 1c (HbA 1c ). Wyniki. odsetek badanych z negatywną samooceną stosowania diety, aktywności fizycznej i leków przeciwcukrzycowych wynosił odpowiednio: 55,2, 48,5 i 6,2%. stwierdzono dodatnią korelację między pozytywną samooceną przestrzegania diety a wiekiem i czasem trwania cukrzycy. nie wykazano związku samooceny stosowania diety i leków z badanymi parametrami gospodarki węglowodanowej. stwierdzono natomiast, że pacjenci z pozytywną samooceną przestrzegania wysiłku fizycznego rzadziej osiągali zadowalające wartości HbA 1c w porównaniu do tych z negatywną samooceną (odpowiednio: 73,1 i 87,3%). 31,4% badanych deklarowało, że odbyło edukację diabetologiczną i 6,6% wskazało, że ktoś z ich rodziny uczestniczył w takiej edukacji. Wnioski. negatywna samoocena u chorych na cukrzycę typu 2 najczęściej dotyczy diety, a w następnej kolejności -aktywności fizycznej. odsetek pacjentów z pozytywną samooceną przestrzegania diety wzrasta wraz z wiekiem i czasem trwania cukrzycy. deklaracje chorych dotyczące właściwego stosowania się do zaleceń terapeutycznych nie mają przełożenia na poprawę kontroli gospodarki węglowodanowej. zbyt niski odsetek pacjentów deklaruje uczestnictwo własne oraz członków ich rodzin w edukacji diabetologicznej. Słowa kluczowe: samoocena, cukrzyca typu 2, przestrzeganie zaleceń przez pacjenta. Background. The systematic adherence to medical recommendations is a key element to obtain a positive therapeutic effect in diabetic patients. Objectives. in this study the authors analyzed the correlation between self-assessment of adherence to therapeutic recommendations and the treatment effects based on selected carbohydrate metabolism parameters in patients with type 2 diabetes. Material and methods. 136 patients with type 2 diabetes were examined in a survey included the self-assessment of adherence to recommendations for lifestyle changes and taking antidiabetic medications. Carbohydrate metabolism was assessed based on fasting glucose and glycosylated hemoglobin A 1c (HbA 1c ). Results. The percentage of respondents with a negative self-assessment of adherence to diet, exercise and antidiabetic medications was 55.2%, 48.5% and 6.2%respectively. There was a positive correlation between positive self-assessment of adherence to diet and age and duration of diabetes. There was no correlation self-assessment of adherence to diet and antidiabetic medicines with the examined carbohydrate metabolism parameters. Patients with positive self-assessment of adherence to exercise less often achieved satisfactory HbA 1c compared to those with negative self-assessment (73.1% and 87.3% respectively). 31.4% of respondents declared that they took part in diabetes education programs and 6.6% indicated that someone in their family has participated in such education. Conclusions. negative self-assessment in patients with type 2 diabetes the most commonly concerns diet, and secondlyexercise. The percentage of patients with positive self-assessment of adherence to diet increases with age and duration of diabetes. declaration of patients for proper adherence to treatment recommendations does not indicate a better control of glucose metabolism. Too low percentage of patients declare their own participation and their family in diabetes education programs.
doaj:7872f06e61cb4d89bfd24bb3d700fda1 fatcat:gtzb7ge225fcbcbsz5mmvgmfhu