ON İKİNCİ YÜZYIL ENDÜLÜS POPÜLER MÜZİĞİ NDE MUVAŞŞAH ŞARKININ TARİHSEL SÜRECİ VE FORM ANALİZİ

Emel DEMİRGEN
2020 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada, dokuzuncu yüzyıl'ın sonlarına doğru Endülüs'te ortaya çıkmış bir şiir türü olan muvaşşahlar hakkındaki bilgiler ele alınacaktır. Muvaşşah genellikle bestelenmek için yazılmış bir şiir türüdür. Muvaşşah kelimesi, "kadınların kullandığı değerli taşlarla süslü kuşak" anlamına gelen "vişâh" kelimesinden türemiştir. Muvaşşah söyleyene "veşşah" denir. Muvaşşah türü şiir söylemeye "tevşih" sanatı adı da verilmektedir. Kaynaklardan elde edilen verilerde, kim tarafından düzenlendiği
more » ... an düzenlendiği konusunda net bir bilgi olmasa da, dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru olgunlaşmamış bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. Onuncu yüzyılda gelişen muvaşşah, Onbirinci yüzyılın sonlarında Ibn Senâ el-Mulk (1155-1211) tarafından Doğu'ya götürülmüştür. Matla, devr, simt, kufl, gusn, beyt, ve harce gibi kendine ait terminolojisi olan bölümlerden oluşur. Bu bölümlerden en önemlisi harcedir. Muvaşşahta harce(çıkıç) kasidedeki matla (giriş) ile aynı değerde kabul edilir. Ayrıca Arapça dışında İspanyolca ve İbranice gibi dillerde muvaşşahların olması sebebiyle Doğulu ve Batılı birçok araştırmalara konu olmuş bir şiir ve şarkı türüdür. Bu çalışmanın temelde dört amacı vardır; Doğu ve Batı literatüründe "Muvaşşah" teriminin tarihsel sürecini incelemek, Ortaçağ şarkı ve lirik geleneğindeki yerini öğrenmek ve çeşitleri ile birlikte muvaşşah şarkının formunu incelemek olacaktır. Çalışmada yöntem olarak Patika Bağımlılığı (Path Dependence) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonuçları çalışma içerisinde başlıklar halinde sunulmuştur. Abstract Muvashshah is a kind of poem which is usually written for composing. The word Muvashşah is derived from the word iş vişah gelen which means kuşak the belt decorated with precious stones used by women ". Muvashşah is called "veşşah Muvashshah type poetry is also called "tevşih" art. Although there is no clear information about who organized it, it appears as an immature form towards the end of the ninth century. Muşşşah, which developed in the tenth century, was taken to the East by Ibn Senâ el-Mulk (1155-1211) at the end of the eleventh century. It consists of parts with its own terminology such as matla, devr, simt, kufl, gusn, beyt, and harce. The most important of these sections is the fee. Harce (output) in Muvashshah is considered to be the same value as the matla (input) in the casing. In addition to Arabic, there is a poetry and song type that has been the subject of many Eastern and Western researches due to the presence of muvaşşah in languages such as Spanish and Hebrew. There are basically four objectives of this study; To examine the historical process of the term Muvashshah in the Eastern and Western literature, to learn its place in the medieval song and lyrical tradition and to examine the form of the muvashshah song with its varieties. Path Dependence was used as the method in this study. The results of the obtained data are presented as headings in the study.
doi:10.17719/jisr.2020.3959 fatcat:y7c2b54torfhzogjvbqzitpxo4