İsveç İdare Hukuku

Müslüm AKINCI
2008 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZET ÇağdaĢ Ġsveç idare hukuku Kıta Avrupası (Fransız ve Alman) hukuk sistemlerinin temelleri üzerine yapılanmıĢtır. Kamu hukukunun kökenleri 17. yy. baĢlarına kadar uzanır. Ġsveç anayasal monarĢili üniter bir siyasal siteme sahiptir. Yasama organı tek meclisli olup, parlamenter bir yönetim modeli geçerlidir. DüĢünce ve ifade özgürlüğü demokratik yaĢamın temelini oluĢturmaktadır. Bütün yurttaĢların siyasal, dinsel, kültürel veya öteki iliĢkilerinde kimliklerini açığa vurmaya zorlanmaya karĢı
more » ... uma sağlanmaktadır. Kamu hizmeti hem merkez, hem de yerel yönetimler tarafından sağlanır. Yerel yönetimler, kamu idaresinin %70'ine karĢılık gelir. Merkez yönetimi dıĢ politika, savunma, adalet ve sosyal güvenlik hizmetlerini sunarken; yerel yönetimler sosyal yardım, eğitim, sağlık hizmeti ve kamu sağlığı gibi yerel ve genel ihtiyaçların karĢılanmasına çalıĢır. Ġdari otoritelerin ve kamu görevlilerinin konumu öteki ülkelere oranla daha bağımsızdır. Kamu görevlilerinin ücret ve çalıĢma koĢulları büyük ölçüde iĢ hukuku hükümlerine göre yürütülür.. Ġsveç sosyal refah ve sosyal hakların hukuksal düzenlemesi konusunda önde gelen ülkelerin arasında yer alır. Ġdari yargı, idarenin iĢlemlerine karĢı yapılan baĢvuruları ele alır. Üç katmanlı idari yargı, idari iĢlemlerin -hukuka‖ ve akla uygunluğu‖nu denetler. Son yıllarda Ġsveç hukuk düzeni Avrupa ile uyum sürecinde yapısal önemli değiĢiklikler geçirmiĢtir.
doi:10.15337/suhfd.2017.128 fatcat:yrdzphm7ejbrzfuaing6zsytrq