EVALUATION OF FINISHED PRODUCT QUALITY DEPEDING ON PAPER PROPERTIES AND BINDING TECHNIQUE VREDNOVANJE KVALITETE GOTOVOG PROIZVODA OVISNO O SVOJSTVIMA PAPIRA I TEHNICI LJEPLJENJA

Gorana Petković, Pasanec Suzana, Dubravko Preprotić, Banić
2017 POLYTECHNIC & DESIGN   unpublished
Perfect bound book is certainly the most used type of book product on the market. The quality of this kind of product can be identified with the binding strength of the book block. There is only one standardized method for book block strength determination and it refers to the static testing of interrupted tensile force required to separate precisely defined leaves within a test sample. In this paper, six groups of book block were investigated, different with regard to paper composition, i.e.
more » ... e share of primary and recycled fibres and thus the content of ash and calcium carbonate. Furthermore, two binding techniques were used, but all other parameters-volume, format, pressure and drying time, temperature and humidity, were always same and strictly controlled. Based on obtained results, evaluation of finished product quality was performed, depending on paper properties, as well as evaluation of the used binding techniques. By calculating coefficients of variation, a binding technique that allows a more uniform application and guarantees reliability and repeatability of the quality results was chosen, regardless the paper composition. Sažetak Najzastupljenija forma uveza na tržištu svakako je bešavna forma uveza knjige. Kvalitetu tog knjigoveškog proizvoda moguće je poistovjetiti s čvrstoćom uveza knjižnog bloka. Jedina standardizirana metoda određivanja čvrstoće odnosi se na statičko ispitivanje prekidne jačine sile kidanja potrebne za odvajanje točno definiranih listova unutar ispitivanog uzorka. U ovom radu ispitivalo se šest skupina uzoraka knjižnih blokova koji su se razlikovali s obzirom na sastav papira tj. udio primarnih i recikliranih vlakana, a time i prema udjelu pepela i kalcijeva karbonata. Nadalje, korištene su dvije tehnike lijepljenja, a svi ostali parametri-opseg, format, vrijeme prešanja i sušenja, temperatura i vlaga bili su uvijek jednaki i strogo kontrolirani. Na temelju dobivenih rezultata izvršila se evaluacija kvalitete gotovih proizvoda ovisno o svojstvima papira te evaluacija korištenih tehnika lijepljenja. Izračunom koeficijenata varijacije odabrana je tehnika lijepljenja koja omogućava ujednačeniji nanos te jamči pouzdanost i ponovljivost rezultata, neovisno o vrsti papira. Ključne riječi: tehnika lijepljenja, bešavna forma uveza, čvrstoća knjižnog bloka, primarno vlakno, reciklirano vlakno
fatcat:jhz6fpec5bcwxftctlfwy64gnm