The bankruptcy proceedings: One year of bankruptcy law application
Stečaj - godinu dana primene zakona o stečaju

Vesna Bilbija
2011 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Mр В е с н а Б и л б и ј а -руководилац одељења у Служби за правне и кадровске послове ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", Радна јединица ПС "Суботица" -асистент, Интернационални Универзитет у Новом Пазару, Високошколска јединица у Суботици СТЕЧАЈ -ГОДИНУ ДАНА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ1 САЖЕТАК: Од новог Закона о стечају очекује се да омогући бржи и јефтинији поступак, који би требало да доведе до ефикасније наплате потраживања. У стечајним поступцима који се воде по одредбама новог закона, новине које
more » ... у се већ показале као добре јесу једноставније и јасније дефинисани органи стечајног поступка: судија, стечајни управник, скупштина поверилаца и одбор поверилаца, као и преклузивни рокови код подношења пријаве потраживања. Највише интересовања изазвало је увођење "аутоматског стечаја", чије ће позитивне и негативне последице време и пракса тек показати. Кључне речи: стечај у материјалном смислу, стечај у формалном смислу, аутоматски стечај, намирење, банкротство, реорганизација, преклузивни рокови, медијација, компензација Bankrupt у Енглеској, Bankrott у Немачкој, Banqueroute у Француској потиче од италијанског Banca rotta -"сломљена клупа". У средњо-* Рад примљен: 28. 01. 2011. године. * 384 вековној Италији у случају да је зајмодавац постао инсолвентан, његова клупа је била сломљена -понекад и преко главе. 1 Стечај у материјалном смислу је финансијско стање у којем се налази стечајни дужник, а то је стање платежне неспособности или инсолвентности. Стечај у формалном смислу је поступак који води надлежни суд над стечајним дужником, тј. над његовом имовином -без тога нема стечаја у правном смислу. 2 Доношењем Закона о стечајном поступку из 2004. године (Службени гласник РС, бр. 84/04, 85/05), стечајно право Србије je реформисано у правцу хармонизације са савременим правима високоразвијених земаља. Moдернизација и унапређење стечајног поступка, односно реформе стечајног законодавства прихваћене су у Источној Европи, као и у другим "земљама у развоју" широм планете. Проширење права поверилаца је најпопуларнија карактеристика реформи, што непосредно утиче на повећање брзине решавања стечаја и до наставка пословања дужника (поред Србије, joш 16 светских економија дају већа овлашћења повериоцима: Кина, Чешка, Данска, Финска, Француска, Мађарска, Индонезија, Италија, Кореја, Пољска, Португал, Порторико, Румунија, Словачка, САД, Вијетнам). 3 Oд 24. jaнуара 2010. године у Србији се примењује Закон о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009. године). Сагледавање петогодишње примене Закона о стечајном поступку, уочене правне празнине, постојање тешкоћа у примени појединих законских одредби, те анализа показатеља ефикасности стечајног поступка, oдносно време његовог трајања, висина трошкова његовог спровођења и степен намирења поверилаца, a затим и потреба за увођењем реформи које показују резултате у кризним ситуацијама, имале су за последицу доношење новог закона. Према анализи Светске банке за 2008. годину, у Србији је било потребно 2,7 година да би се закључио типизирани стечајни поступак једног привредног друштва лоцираног у главном граду, повериоци су се намиривали у износу од 25,4% у односу на своја потраживања, а трошкови стечаја су износили 23% oд вредности стечајне масе. У исто време степен намирења стечајних поверилаца у Бугарској био је 32,1%, Румунији 29,5%, Хрватској 30,5%, a у Немачкој 52,2%, док су трошкови стечајног
doi:10.5937/gakv1108383b fatcat:5s2yix5hdre4lhzg4jql7vh3zq