Η πολιτική των Νεότουρκων έναντι των Ρωμιών μέσα από το ρωμέικο τύπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις μαρτυρίες των Νεότουρκων (1908- 1918)

Παναγιώτης Παύλου Σαρόγλου
2020
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση της πολιτικής των Νεότουρκων μέσα από το ρωμέικο τύπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις μαρτυρίες των Νεότουρκων πρωταγωνιστών της περιόδου 1908 με 1918. Ακολουθήθηκε η συγκριτική μελέτη των πηγών με στόχο την ανάδειξη της εκδοχής της άλλης πλευράς για την εξέταση της κρίσιμης δεκαετίας της μοναδικής διακυβέρνησης από το Κόμμα Ένωσης και Προόδου. Εξαρχής, εξετάσαμε τις πολιτικές σχέσεις και τα ειδικά θέματα σύγκρουσης των δύο πλευρών
more » ... καθώς και το Κρητικό ζήτημα σε συνδυασμό με τον οικονομικό αποκλεισμό των Ρωμιών μεταξύ του 1908 και 1911. Μετέπειτα, παρουσιάσαμε τη στάση των Ρωμιών και τα μέτρα της νεοτουρκικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, που κατέληξαν στην ανάδειξη του ζητήματος της κυριαρχίας των νησιών και στους διωγμούς της περιόδου 1913 με 1914. Τέλος, ασχοληθήκαμε με το πρόγραμμα εξόντωσης και τους εκτοπισμούς των Ρωμιών κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καταλήγοντας χρονολογικά στην περίοδο μετά την Ανακωχή του Μούδρου.
doi:10.26262/heal.auth.ir.320775 fatcat:cfagroazrrh5vghz6abf6pboyq