State of opinions and use about traditional / alternative medicine who applied to family health center

Belgin Oral, Ahmet Ozturk, Elcin Balci, Nergis Sevinc
2016 TAF Preventive Medicine Bulletin  
ÖZET Amaç: Bu çalışma; aile sağlığı merkezine başvuran kişilerin geleneksel ve alternatif tedavi yöntemleri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması amacıyla planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışma, Kayseri merkezindeki 4 Aile Sağlığı Merkezine 2015 yılı Ocak ayında başvuran 18 yaş üzeri 1100 kişide yürütülmüştür. Sosyo-demografik özellikler ile geleneksel/alternatif tıpla ilgili görüşler ve kullanım durumlarını içeren bir anket formu bireylere yüz yüze görüşme tekniği ile
more » ... ştır. Bulgular: Araştırma grubunda geleneksel/alternatif tıp yöntemlerinin herhangi birini duyma oranı %98,4'tür, en çok duyulan yöntem bitkisel ürün ve ilaçlarla tedavidir (%93,3). Çalışmaya katılanlar arasında bugüne kadar herhangi bir geleneksel veya alternatif tıp yöntemini kullanmış olanların oranı ise %65,8 olarak bulunmuştur. En çok kullanılan uygulamalar tedavi amacıyla kaplıca/ılıcaya gitme (%38,6) ve bitkisel ürün/ ilaç kullanmadır (%37,2). Geleneksel/alternatif yöntemlerin kullanımı 30 yaş üzerindekiler ve ekonomik durumu orta ve üzerinde olanlarda daha yüksektir (p<0.05). Geleneksel/alternatif tıp uygulamalarının başta gelen kullanım amacı "herhangi bir hastalık" nedeniyle kullanım olup, genellikle kullanmaya akraba, arkadaş ve komşu tavsiyesi ile (%73,2) veya televizyon, radyo ve internetten etkilenerek (%42,6) karar vermişlerdir, doktor tavsiyesi ile kullanmaya karar verenler ise %7,9 oranındadır. Bu yöntemleri kullanmış olanların % 30,7'si herhangi bir yan etkiyle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Bireylerin neredeyse tamamına yakını en az bir geleneksel/ alternatif tedavi yöntemini duymuş, yaklaşık üçte ikisi de en az birini denemiştir. Yöntemleri kullanmada akraba-komşu veya medyanın yönlendirmesi ön plana çıktığından; halka yönelik eğitimlerin ve bu yöntemlerin sağlandığı işyeri ve TV/internet gibi ortamların denetiminin yararlı olacağı düşünülmektedir. ABSTRACT Purpose: This study was planned to determine the information, attitudes and behaviors about traditional and alternative treatment methods of people's who admitted to the family health centers. Material and Methods: This study was performed on 1100 people over the age of 18 who applied to four family health centers in central Kayseri in January 2015. A questionnaire including the sociodemographic characteristics and ideas and usage about traditional / alternative medicine were administered to the individuals using face to face interview technique. Results: In the research group, the rate of hearing about any traditional / alternative medicine methods was 98,4%, the most heard method was herbal treatment (93,3%). 65,8% of participants had used any traditional and alternative medicine method in the past. The most commonly used applications were thermal springs treatment (38,6%) and herbal products / drugs use (37,2%). Usage of traditional and alternative medicine methods were higher in the group of over 30 years of age, and with the middle and over economic status (p<0.05). The overriding purpose of traditional /alternative medicine practices was usage for any disease. 73,2% of participants used these methods reported that they decided to use by the recommendations of the relatives, friends and neighbours, and 42,6% of them affected by internet, radio or television (TV), only 7,9% by recommendation of their doctors. Among users, the rate of any side effects attributed traditional / alternative medicine methods was 30,7%. Conclusion: Our data revealed that nearly all of the individuals have heard at least one traditional / alternative methods, together with approximately two third of them has tried these methods at least once. It is believed that, public education and control of the platforms such as workplaces and TV/internet which provides these methods will be useful, since the instruction of relatives, neighbours and media are the prominent factors of using traditional / alternative medicine methods.
doi:10.5455/pmb.1-1439552842 fatcat:7vxa5rvkpngonoisvyrcngyfgm