Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration "Cut-Off Value" On The Diagnose Of Appendicitis

Cüneyt Ayrık
2015 Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery  
ÖZET AMAÇ: Bu çalışmada akut apandisit şüphesiyle ameliyat edilenlerde ameliyat öncesi lökosit sayımı, nötrofil yüzdesi ve C-reaktif proteinin (CRP) kesim değeri düzeylerinde apandisit tanısı koymada prediktif değerlerinin araştırılması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2008-Kasım 2010 tarihleri arasında acil servise karın ağrısı ile başvuran ve akut apandisit ön tanısı ile ameliyata alınan hastalar geriye dönük tarandı. Hastalar histopatalojik bulgulara göre üç gruba ayrıldı. Grup I: normal
more » ... Grup I: normal apendiks, grup II: komplike olmayan apandisit, grup III: komplike apandisit. Laboratuvar ölçümlerinin ayırt ediciliğine yönelik ROC eğrileri oluşturularak, her bir ölçüme ait kesim değerleri belirlendi ve pozitif patolojiyi ayırt edicilik performansları değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya alınan 320 hastanın 175'i erkek (%54.7) ve 145'i kadın (%45.3) olup, yaş ortalaması 35.95±14.75'idi. WBC kesim değeri 12.080 olup toplam apandisitlileri (grup II+III) normal apendikslilerden ve grup II'yi grup I'den ayırmada anlamlı bulunurken (p<0.001), grup II'yi, grup III'ten ayırt etmede anlamlı bulunmadı (p=0.768). Yüzde nötrofil oranı kesim değeri %73 olup, grup II+grup III'ü, grup I'den ve grup II'yi, grup I'den anlamlı olarak ayırt ettiği (p<0.001) ancak grup II'yi, grup III'ten ayırt edemediği tespit edildi (p=0.681). C-reaktif protein kesim değeri 45.98 olup grup II+grup III'ü grup I'den ve grup II'yi grup I'den ayırmada anlamlı bulunmadığı, grup II'yi, grup III'ten ayırt etmede anlamlı olduğu (p<0.001) saptandı. Tüm ölçümler birlikte değerlendirildiğinde sadece yüzde nötrofil artışı komplike olmayan apandisit riskini artırırken (OR: 1.082; p<0.001), hem nötrofil hem de CRP'deki artış komplike olma riskini artırdığı tespit edildi (OR: nötrofil=1.066; p=0.009-CRP=1.005; p=0.013). SONUÇ: Laboratuvar testlerinin kesim değerleri tanıya ve tedavini şeklinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle CRP düzeylerinde belirlenen kesim değerleri, konvansiyonel appendektomi veya laparoskopik appendektomi şeklinde seçilecek cerrahi yöntemin belirlenmesinde ve ameliyat sırasında kullanılacak insizyonun tercihi açısından yol gösterici olabilir. Anahtar sözcükler: Apandisit; C-reaktif protein; kesim değeri; lökosit; nötrofil. GİRİŞ Dünyada akut karının en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilen [1] akut apandisitin klinik tanısı deneyimli cerrahlar için bile çoğu zaman zordur ve negatif laparatomi oranı %20 -30 arasında değişmektedir. [2] Tedavinin temel hedefi erken tanı ve acil cerrahi müdahaledir. Bir yanda tedavi edilmezse akut apandisitteki enflamasyon apse oluşumuna veya yaygın peritonitin eşlik ettiği perforasyona doğru ilerken, [2, 3] diğer yandan negatif bir laparotomi de masum olmayıp yaklaşık %5 oranında hayatın geri kalanında intestinal obstrüksiyon riskine yol açabilmektedir. [4] Lökosit sayısı (WBC), nötrofil yüzdesi ve C-reaktif protein (CRP) konsantrasyonu akut apandisit şüphesi olan hastalarda tanı amaçlı kullanılan testler [2] olup, hastaya cerrahi tedavi veya antibiyotik tedavisi verme kararında yardımcı olabilen incelemelerdir. [5] Her üçü de kan testlerinde kolay erişilebilen, çok pahalı olmayan, bir-iki saat içinde BACKGROUND: The present study aimed to investigate the predictive importance of cut-off levels of preoperative WBC, neutrophil and CRP concentrations in operated appendicitis patients. METHODS: Patients operated for acute appendicitis between January 2008 and November 2010 were retrospectively screened. Patients were divided into three groups according to postoperative histopathology. Group I: normal appendix, Group II: Uncomplicated appendicitis, Group III: complicated appendicitis. ROC curves are intended for positive distinguishing pathological laboratory measurements. Cut-off values were determined and distinguishing performances were assessed. RESULTS: 175 of the 320 patients were males (54.7%) and 145 were females (45.3%). Average age was 35.95±14.75. While cut-off value for WBC was 12.080 and it was found significant in distinguishing total appandisitis (group II+group III) from normal appendixes and distinguishing group II from group I (p<0.001), it was determined that it was not significant in distinguishing group II from group III (p=0.768). While cut-off value for neutrophil was 73% and it was significant in distinguishing group II+group III from group I and group II from group I (p<0.001), it was detected that it was not significant in distinguishing group II from group III (p=0.681). While cut-off value for CRP was 45.98, it was not found significant in distinguishing group II+group III from group I and group II from group I; however it was significant in distinguishing group II from group III (p<0.001). When all measurements were evaluated together, it was detected that the increase in only the neutrophil percentage rised the non-complicated acute appendisitis (OR: 1.082; p<0.001), and the increase in both neutrophiles and CRP resulted in a rise in the risk of complication (OR: neut-rophil=1.066; p=0.009-CRP=1.005; p=0.013). DISCUSSION: The cut-off value of labaratuary tests may help determine the diagnosis and treatment. Especially, cut-off value of CRP may be helpful to determine the method of incision during the operation as conventional appendectomy or laparoscopic appendectomy.
doi:10.5505/tjtes.2015.91112 pmid:27135082 fatcat:mtrfzltgdbhn7i2uapjjzkwq3m