The sacrament of penance in German catechesis
Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej

Radosław Chałupniak
2016 Colloquia Theologica Ottoniana  
Wprowadzenie W Kościele przez wieki sakrament pokuty i pojednania traktowany był jako możliwość bardzo szczególnego doświadczenia. Dla osób wierzących sakrament ten pozostaje ważnym miejscem spotkania z miłosiernym Bogiem, podczas którego penitent nie tylko otrzymuje przebaczenie grzechów, lecz także siły do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Wśród wielu ważnych i ciekawych wypowiedzi Kościoła na temat sakramentu pokuty i przygotowania do korzystania z niego warto przypomnieć wskazania zawarte w
more » ... adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia (O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) z 2 grudnia 1984 roku. Św. Jan Paweł II pisał o różnych aspektach pokuty i pojednania, m.in. o podzielonym świecie, o tęsknocie za pojednaniem, o Kościele jako "wielkim sakramencie pojednania", o miłości większej niż grzech, o podziałach grzechu (osobisty -spo-1 Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak -wykładowca katechetyki, dydaktyki i metodyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, członek: Europejskiej Ekipy Katechetycznej, Europejskiej Ekipy ds. Szkolnej Lekcji Religii, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Katechetyków Polskich; zainteresowania: środowiska wychowania (rodzina , parafi a, szkoła) , prawne i teologiczne uzasadnienie oraz modele szkolnego nauczania religii, wychowanie religijne w różnych krajach, metodyka katechezy, osobowość katechety, badania empiryczne w katechetyce i pedagogice, wykorzystanie malarstwa we współczesnym wychowaniu. Adres: 45-342 Opole,
doi:10.18276/cto.2016.2-01 fatcat:xn5tgabhmjf6pko43nucivbgdm