TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNİN DENETİM KADROLARINDA YER ALAN DENETÇİ SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

H. Pınar KAYA
2017 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
ÖZ Çalışmanın amacı, bağımsız denetim şirketlerinin denetim kadrolarında yer alan toplam denetçi sayısını etkileyen değişkenleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmakla yetkilendirilmiş 70 bağımsız denetim şirketinin 2015 yılına ait hazırlamış oldukları şeffaflık raporlarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak denetim
more » ... arak denetim kadrosu büyüklüğü; bağımsız değişkenler olarak da toplam gelir, toplam sermaye, ortak sayısı, uluslararası denetim ağına dahil olma ve şirket yaşı kullanılmıştır. Çalışmada, çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda denetim kadrosunda yer alan denetçi sayısının denetim şirketlerinin toplam gelir ve ortak sayısının artmasına bağlı olarak arttığı, ancak toplam sermaye, uluslararası denetim ağına dahil olma ve şirket yaşı değişkenlerinin denetim şirketlerinde çalışan denetçi sayısı üzerinde bir etki oluşturmadığı saptanmıştır. ABSTRACT The aim of the study is to identify the factors affecting the total number of auditors in audit staff of independent audit firms. In accordance with this purpose, the data obtained from the transparency reports of 2015 prepared by 70 independent audit firms authorized for Public Interest Entities by Accounting and Auditing Standards Authority were utilized. In the study as for the dependent variable audit staff size and as for the independent variables total income, total capital, number of sharers, involvement in international audit connection and age of firm were used. In the study, multiple linear regression and correlation analysis methods were utilized. As a result of analysis it was found out that the number of auditors in audit staff increased depending on the increase in total income and the number of sharers of the audit firms, but it was found that total income, involvement in international audit network and age of firm variables did not have any effects on the number of auditors working in audit firms.
doi:10.18070/erciyesiibd.368563 fatcat:c4jisbpwzbgehighhgv42odyyu