Annuity from architectural monuments: Fundamentals, characteristics, potential

Dusko Kuzovic
2015 Kultura  
Са же так: Ис тра жи ва ње, об но ва и одр жа ва ње не по крет не кул тур не ба шти не зах те ва сред ства за фи нан си ра ње. По треб но је струч но раз мо три ти све про бле ме, ста ње на те ре ну, по тре бе и пред ло жи ти нов на чин фи нан си ра ња ко ји мо ра би ти у скла ду са мо гућ но сти ма дру штва и на че ли ма тр жи шта. Спо ме нич ки при ход пред ста вља на чин укљу че ња не по крет не кул тур не ба шти не у еко ном ски жи вот. Уко ли ко се по сту па пре ма струч ним на че ли ма,
more » ... кво укљу че ње не прет ста вља на пад, не га ци ју или про фа ни за ци ју на сле ђа већ пр ви ко рак у ре гу ла ци ји спо ме нич ког по тен ци ја ла не ке те ри то ри је. Спо ме нич ки при ход обез бе ђу је одр жи во упра вља ње спо ме ни ком, де фи ни ше мак си мал ни број ко ри сни ка спо ме ни ка, огра ни ча ва екс пло а та ци ју спо ме ни ка, под сти че на пра ви лан од нос пре ма спо ме ни ку, сти му ли ше ба ланс из ме ђу при хо да и рас хо да, да је под сти цај да љем ис тра жи ва њу, обез бе ђу је сред ства по треб на за те ку ће одр жа ва ње и да ља ис тра жи ва ња итд. При ли ком ис тра жи ва ња ко ри ште на су те о риј ска и прак тична искуства земаља ко ја су уве ла на пла ту Спо ме нич ке рен те. Кључ нере чи: Спо ме нич ки при ход, спо ме ни ци кул ту ре, кул тур на ба шти на, одр жи во упра вља ње Увод Спо ме ни ци кул тур не ба шти не пред ста вља ју је дин стве не и не по но вљи ве до ку мен те. Не по сто ји мо гућ ност да се на но во про из ве ду или ре про ду ку ју и да при том са чу ва ју сво ју до ку мен тар ну вред ност. Са мо уни кат ни и пре о ста ли ДУШКОКУЗОВИЋ College for Football Coaching and Sport managment Football Academy, Belgrade ANNUITY FROM ARCHITECTURAL MONUMENTS: FUNDAMENTALS, CHARACTERISTICS, POTENTIAL Abstract Research, restoration and maintenance of immovable cultural heritage requires funding. Before proposing a new way of funding that is in accordance with society possibilities and market principles, all the problems, field situations and needs should be professionally assessed. Monument annuity represents a way of including the immovable cultural heritage into economic domain. If based on professional principles, this would not represent an attack, a denial or profanation of heritage but could be the first step in regulation of the monumental potential of a territory. Monumental annuity provides sustainable monument management, defines maximum number of monument users, restricts monument exploitation, encourages proper attitude towards the monument, stimulates income, balances expenses, provides incentive for further exploration, provides funds needed for research and maintenance etc. During research, we used the theoretical and practical experiences of countries that have introduced payment of monument annuity.
doi:10.5937/kultura1546238k fatcat:j6i3gpldknaaffzy5ia3gregye