ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ПРАВНАТА УРЕДБА ОТ НОЩТА (НА ДЪРЖАВНОТО ВСЕВЛАСТИЕ) КЪМ ДЕНЯ (НА ПРАВОТАТА ДЪРЖАВА) Legislation's Long Way From The Night (Of State Omnipotence) To The Day (Of Rule Of Law)

Svetla Yordanova Dimitrova-Kovacheva, Dimitrov Georgi, Dimitrov
unpublished
Резюме Ние следваме парадигмата на правотата държава и в частност концепцията за "добро управление", според които публичните институции не просто действат в рамките на закона, а преди всичко чрез основани на закони публични действия защитават интересите и правата на гражданите. Изхождайки от допускането, че България е общество в преход, искаме да проверим по емпиричен път до каква сме се откъснали от практиките на комунистическата система, в която държавните институции господстват над хората.
more » ... стват над хората. Тази емпирична проверка правим чрез анализ на разпоредбите на два закона-Закон за държавния служител и Закон за администрацията Студията представя резултатите от проучването, които потвърждават хипотезата, че двата закона не продуцират системна регулация, защото тя би довела до системна промяна в обществения живот. Такава качествена промяна не е била търсена, защото на силната централизирана власт е възлагана надеждата, най-вероятно, че ще проведе по властово-разпоредителен път реформата на българското общество. Половинчатите социални промени, отразяващи се в законовите разпоредби, не обслужват обществения интерес по еманципация на гражданския живот от държавно покровителство, а само моментна политическа задача на прехода. Abstract We adhere to the paradigm of "rule of law" and the concept of "good governance", in particular, according to which public institutions not only act within the lawful limits but first and foremost protect the rights and interests of citizens in accordance to the law. Assuming Bulgaria is a society in transition we want to test empirically the extent to which it has broken away from the communist system, in which the state dominates over people. This empirical test has been carried out through a normative analysis of the articles and catches of two Bulgarian laws-the "State Administration Act" and "Civil Service Act"(literary "State Service Act", in Bulgarian). The paper presents our major findings, which confirm the hypothesis that these two laws do not provide for a systemic social regulation because it would render a systemic social change. Such a qualitative change has not been pursued because the strong power of the centralized state has been endorsed to reform the Bulgarian society in an authoritative way. The halfway social changes, reflected in our normative acts, serve not the public interest but the ad hoc political task of transition. 1 Настоящият текст е съществено съкратен и преработен вариант на изследването, проведено от Св. Димитрова-Ковачева, резултатът от което бе успешно защитен като магистърска теза в програма "Европейска интеграция" на специалност Европейстика в СУ "Св. Кл. Охридски" 2009 г. Почти пълният текст на това проучване може да се намери като публикация в електронното списание "Диалог", брой 2 за 2010 г.
fatcat:b7sdw47vkvfyha3rbzgkedjpom