Randomized trials in exocrine pancreatic cancer
Postępowanie terapeutyczne w nowotworach części egzokrynnej trzustki – przegląd piśmiennictwa

Ake Andrén-Sandberg, Mats Hedberg, Katarzyna Winter, Ewa Małecka-Panas
2011 Gastroenterology Review  
Rola chemioradioterapii i chemioterapii adiuwantowej w przebiegu raka trzustki została oceniona w badaniach z randomizacją przez organizację European Study Group for Pancreatic Cancer (ESPAC) [2][3][4][5][6][7]. W badaniu ESPAC-1 porównywano adiuwantową chemioradioterapię z 5-fluorouracylem (5-FU), chemioterapię z 5-FU i leukoworyną (LV) oraz chemioterapię po chemioradioterapii z obserwacją bez leczenia uzupełniającego. Wyniki badania ESPAC-1 udowodniły, że u pacjentów z rakiem trzustki
more » ... h radykalnej operacji chemioterapia adiuwantowa z 5-FU jest korzystna i zwiększa przeżycie w porównaniu z pacjentami operowanymi bez leczenia uzupełniającego. Uzyskano statystycznie istotną różnicę w medianie przeżycia -20,1 mies. vs 15,5 mies. (p = 0,009), natomiast chemioradioterapia adiuwantowa zmniejszyła czas przeżycia chorych w porównaniu z osobami bez leczenia uzupełniającego (15,9 mies. vs 17,9 mies.; p = 0,05). W badaniu ESPAC-3 porównywano terapię adiuwantową opartą na 5-FU i LV z terapią gemcytabiną. W 2-letniej analizie mediana przeżycia wyniosła odpowiednio 23 mies. i 23,6 mies., a odsetek działań niepożądanych odpowiednio 14% i 7,5%. Pomiędzy badanymi grupami nie było istotnie statystycznych różnic dotyczących czasu wolnego od progresji choroby oraz jakości życia. Badanie to potwierdziło, że gemcytabina nie ma przewagi nad 5-FU w terapii adiuwantowej, lecz jest bardziej bezpieczna. W badaniach ESPAC-1, ESPAC-1 plus i ESPAC-3 wykazano znaczącą poprawę przeżycia u chorych, u których zastosowano chemioterapię adiuwantową i istotną redukcję ryzyka wystąpienia zgonu, rzędu 30%, w porównaniu z zastosowaniem jedynie leczenia operacyjnego. Gemcytabinę jako środek adiuwantowy zastosowano w trzech wieloośrodkowych badaniach z randomizacją III fazy [8][9][10]. W pierwszym badaniu zastosowanie gemcytabiny istotnie wydłużyło okres wolny od nawrotu (11,4 mies. vs 5 mies.) w porównaniu z obserwacją, lecz nie wpłynęło istotnie na ogóle przeżycie (22,3 mies. vs 18,4 mies.). W drugim badaniu (CONKO-001) również udowodniono, że zastosowanie gemcytabiny istotnie opóźnia nawrót choroby (13,4 mies. vs 6,9 mies.), lecz nie wpływa na ogólne przeżycie (22,1 mies. vs 20,2 mies.). W trzecim badaniu (RTOG97-04) analizowano efekty włączenia gemcytabiny do chemioradioterapii z 5-FU, co ostatecznie wydłużyło przeżycia chorych z 16,7 mies. do 18,8 mies. (p = 0,047). W badaniu analizującym zastosowanie terapii AMF obejmującej 5-FU, doksorubicynę i mitomycynę C w resekcyjnym raku trzustki w pierwszych 2 latach uzyskano istotne statystycznie wydłużenie mediany przeżycia w porównaniu z obserwacją, jednak bez wpływu na ogólne przeżycie [11].
doi:10.5114/pg.2011.21718 fatcat:wydueucrnzhx3m2e4xxvvr2ite