THE INFLUENCE OF THE RECEPTION OF THE ROMAN PRIVATE LAW ON THE FORMATION OF THE LEGISLATION OF KYIV RUSSIA: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

H.A. Shpytalenko, O.S. Horai, T.V. Baranovska
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Шпиталенко г.а., к.і.н., доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державний університет «Житомирська політехніка» горай о.С., к.е.н., доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державний університет «Житомирська політехніка» Барановська Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державний університет «Житомирська політехніка» Стаття присвячена дослідженню особливостей рецепції римського приватного права в Київській
more » ... усі, його впливу на формування та становлення давньоруських правових джерел. Хронологічні рамки дослідження охоплюють ІХ -початок ХІІ століття. На цей час припадає встановлення русько-візантійських відносин та прийняття Руссю християнства, яке відіграло важливу роль у становленні й розвитку давньоруського права. Разом із церковними канонами на Русь поширилися норми римського приватного права в його візантійському (грецькому) варіанті. У процесі дослідження були проаналізовані наукові позиції щодо впливу рецепції римського приватного права на формування та розвиток правових джерел Київської Русі вчених-юристів Є. Харитонова, О. Харитонової, О. Підопригори, І. Бойка, Ю. Задорожного, К. Калюжного, Д. Чубатого, Р. Лащенка й інших. У роботі наведено порівняльний аналіз змісту основних джерел візантійського та руського права, зокрема «Номоканона», «Еклоги», «Прохірона», русько-візантійських договорів, «Кормчих книг», «Руської правди», а також впливу на них римських джерел, зокрема «Інституцій», «Дигест», «Кодексу» і «Новел» Юстиніана. Рецепція римського приватного права в Київській Русі була м'якою, непрямою і відбувалася шляхом використання переробленого та заново систематизованого правового матеріалу з метою регулювання тогочасних суспільних відносин. У процесі рецепції з візантійського права були запозичені лише ті норми, яких потребувало життя. Неможливість широкої рецепції візантійського права була спричинена особливостями слов'янського звичаєвого права, значним впливом дохристиянських традицій, специфікою історичного розвитку та формування Київської Русі. Та частина візантійського права, яка була рецептована, дала поштовх розвитку законодавства Київської Русі, поглибила і збагатила давньоукраїнські правові джерела новими юридичними поняттями й нормами, деякою мірою сприяла їх уніфікації. Подальші наукові розвідки щодо сутності, значущості та перебігу рецепції римського приватного права у правову систему України на різних етапах її розвитку сприятимуть адаптації вітчизняного законодавства до системи європейських правових цінностей, принципів і норм міжнародного права. Ключові слова: рецепція, римське приватне право, русько-візантійські договори, візантійське право, Київська Русь, джерела права, «Руська правда», непряма рецепція. The article appeals to the research of the peculiarities of the reception of Roman private law in Kyivan Rus', and its influence on the formation and becoming of the ancient-rus' legal sources. The chronological framework of the research covers the 9 th -early XII century. This period is characterizing by the establishment of the relationship between Rus' and Byzantine, and the adoption of Christianity by Rus', which played an important role in the becoming and development of ancient-rus' law. The norms of Roman private law in its Byzantine (Greek) version spread to Rus' together with the church canons. During the research process, the scientific positions on the influence of the reception of Roman private law on the formation and development of the legal sources of Kyiv Rus were analyzed, namely by legal scholars of
doi:10.32782/2524-0374/2020-9/8 fatcat:dv4o77kqvfeyrkgukolimbmd5q