Faking Signals to Fool Deep Neural Networks in AMC via Few Data Points

Hongbin Ma, Shuyuan Yang, Guangjun He, Ruowu Wu, Xiaojun Hao, Tingpeng Li, Zhixi Feng
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3106704 fatcat:cdrnbsfhy5hnjpf3grswnullkm