Challenges of measuring performance in the non-profit sector with a special emphasis on civic associations
Izazovi merenja performansi neprofitnog sektora sa posebnim osvrtom na udruženja građana

Goran Šijan, Saša Gravorac, Marijana Cupać
2019 Ekonomija: teorija i praksa  
Sažetak: Merenje performansi predstavlja jedan od bitnih ciljeva koji se postavlja pred savremeni menadžment, budući da se merenjem performansi dobijaju značajne informacije o poslovanju koje omogućavaju identifikaciju realizacije definisanih ciljeva i potencijalne devijacije koje mogu nastati u poslovanju usled definisanja i sprovođenja poslovnih odluka. Budući da u domicilnim poslovnim uslovima udruženja građana dobijaju sve veći značaj, jer se svakim danom osniva sve veći broj udruženja
more » ... na, u radu ćemo analizirati merenje performansi, ovih više nego specifičnih pravnih lica. U radu će biti analizirane osnovne karakteristike i priroda neprofitnog poslovanja, osnovne specifičnosti domicilnog neprofitnog sektora sa fokusom na udruženja građana, kao i osnovna merila performansi neprofitnog sektora. Ključne reči: neprofitno poslovanje / udruženja građana / performanse neprofitnog sektora / merenje performansi
doi:10.5937/etp1901077q fatcat:jlejob6grrdhhiw2xr4xc4u4ry