Επίδραση υψηλής θερμοκρασίας στην αναπαραγωγή, επιβίωση και ικανότητα παρασιτισμού του Bracon brevicornis (Hymenoptera: Braconidae) με ξενιστή το Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae):

Ιωάννης Γρηγορίου Μαυρουδής
2013
Μελετήθηκε η επίδραση υψηλής θερμοκρασίας σε βιολογικές παραμέτρους του παρασιτοειδούς Bracon brevicornis (Hymenoptera: Braconidae) με ξενιστή το Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae) και η επίδραση διαφορετικής διάρκειας έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία. Μελετήθηκε η επίδραση στην ωοπαραγωγή, αριθμό αυγών ανά ημέρα, εκκολαπτικότητα, μέση διάρκεια προωοτοκίας, ωοτοκίας, μεταωοτοκίας, διάρκεια ζωής ενηλίκων και αναλογία φύλου Υπολογίστηκαν τα LTemp50, LTemp90. Μετρήθηκε η διάρκεια
more » ... κων σταδίων και έγινε σύγκριση της διάρκειας για κάθε φύλο σε κάθε θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες ήταν 39, 41, 43, 44, 45οC και μάρτυρας 25οC. Η ωοπαραγωγή διέφερε μεταξύ 39 και 45οC, με μεγαλύτερη στους 39οC ενώ στους 44, 45οC διέφεραν σημαντικά από τον μάρτυρα. Ο αριθμός αυγών ανά ημέρα διέφερε μεταξύ 39οC και υψηλότερων θερμοκρασιών. Το ποσοστό εκκολαπτικότητας διέφερε σημαντικά μεταξύ 39 και 45οC ενώ όλες οι θερμοκρασίες διέφεραν σημαντικά από τον μάρτυρα. Η διάρκεια προωοτοκίας ήταν μικρότερη στους 39οC και μεγαλύτερη στους 45οC και διέφερε σημαντικά. Η διάρκεια ωοτοκίας ήταν μικρότερη στους 45oC. Η διάρκεια μεταωοτοκίας διέφερε μεταξύ 39, 41οC από τους 44 και 45οC. Η διάρκεια ζωής αρσενικού δε διέφερε σε καμία θερμοκρασία ενώ του θηλυκού διέφερε σημαντικά στους 45ο. Η διάρκεια ζωής αρσενικού ήταν μεγαλύτερη του θηλυκού σε όλες τις θερμοκρασίες. Η LTemp50 αρσενικών ήταν μικρότερη από των θηλυκών με σημαντική διαφορά, ομοίως το LTemp90. Η αναλογία φύλου από 0.72 στους 39oC μειωνόταν σε 0.41 στους 44oC με σημαντική διαφορά. Τέλος παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη διάρκεια ανάπτυξης ανηλίκων σταδίων σε σχέση με τη θερμοκρασία και την αλληλεπίδραση θερμοκρασίας και φύλου, όχι όμως με το φύλο. Στο δεύτερο μέρος τοποθετούνταν τα ενήλικα για μισή, 1, 2 και 4 ώρες στους 43οC. Η ωοπαραγωγή ήταν μικρότερη στις 4 ώρες και μεγαλύτερη στη μισή ώρα και διέφεραν σημαντικά. Ο αριθμός αυγών ανά ημέρα δεν επηρεάστηκε. Το ποσοστό εκκολαπτικότητας διέφερε σημαντικά μεταξύ μισής και 4 ωρών, και ήταν μικρότερο στις 4 ώρες. Στις 4 ώρες η διά [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.133670 fatcat:mi6udzuyr5c3bejrfcrbaqvc6e