ÇALIŞANLARIN AMİRDEN TATMİNİ GÖREV PERFORMANSLARINI ETKİLER Mİ? SAVUNMA ALANINDA BİR KURUMDA UYGULAMA

Mehmet KAHYA
2020 Güvenlik Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı, çalışanların amirden tatminleriyle görev performansları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İş tatmininin ardıllarından birisi de görev performansıdır. Çalışanlarla amirleri arasında pozitif bir ilişki olması, çalışanların iş yerine ve amirine karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlar. Tutumlar davranışlara yol açar ilkesinden hareketle de çalışanların iş tatmini gibi olumlu tutumlarının davranışlara yansıyarak performans artışına yol açacağı söylenebilir. Bu ilişkiyi
more » ... ilir. Bu ilişkiyi test etmek maksadıyla savunma alanında faaliyet gösteren bir kurumun 274 çalışanı üzerinden veri toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı ve AMOS 26.0 programından faydalanılmıştır. Örneklemin demografik verilerinin analizinde frekans analizi; bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin tespitinde ise korelasyon analizi yapılmıştır. Değişkenlerin faktöriyel yapısının belirlenmesinde temel bileşenler analizi, model uyumunun belirlenmesinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, amirden duyulan tatmin ile görev performansı arasındaki nedensel ilişki AMOS ile regresyon analizi yapılarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda çalışanların amirden tatminlerinin görev performanslarını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar sosyal mübadele kuramı çerçevesinde tartışılmış ve gelecek araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. Abstract This study aims to reveal the relationship between employee satisfaction and task performance. One of the successors of job satisfaction is task performance. The fact that there is a positive relationship between the employees and their supervisors enables employees to develop a positive attitude towards the workplace and his supervisor. Based on the principle that attitudes lead to behaviors, it can be said that positive attitudes of employees such as job satisfaction will result in an increase in performance by reflecting on their behaviour. In order to test this relationship, data were collected through 274 employees of an institution operating in the field of defense. SPSS 22.0 statistical package program and AMOS 26.0 program were used in the analysis of the data obtained in the research. The analysis of demographic data of the sample was tested by frequency analysis, and the relationship between the dependent and independent variables was tested by correlation analysis. Principal component analysis was used in determining the factorial structure of variables, confirmatory factor analysis was performed to determine the model fit, and the casual relationship between satisfaction from the supervisor and task performance was determined by regression analysis with AMOS. As a result of the analysis, it has been determined that the satisfaction of the employees with the supervisor has a significant positive effect on their task performance. The results were discussed within the framework of social exchange theory and suggestions were made to future researchers.
doi:10.28956/gbd.829998 fatcat:iqs2yhbu4nglpixnlu4mbah2re