Zmiany układu koryta Chodelki koło Chodlika w późnym vistulianie i holocenie / Changes the channel pattern of the Chodelka river near Chodlik in the Late Vistulian and Holocene

Malwina Dzierżak, Krystyna Bałaga
2013 Annales UMCS Geographia Geologia Mineralogia et Petrographia  
doi:10.2478/v10066-012-0031-6 fatcat:26taed75jngmzohcepnatv7exi