The problem of care of the elderly in terms of moral theory
Problem opieki nad osobami starszymi w aspekcie teorii moralnych

Grażyna Kowalik
2015 Studia Medyczne  
Currently there are around 630 million 60-year-olds living in the world. According to WHO estimates, in 2050 the number will exceed 2,000,000,000. Care of this group of people is gaining a new meaning. It is generally believed that people should treat others in a moral manner, which should also apply to the elderly. Morality imposes certain restrictions on the actions taken to satisfy selfish desires. It identifies a number of objectives to be followed in life. This work is an attempt to
more » ... n attempt to determine more precisely what a moral action means in relation to care of the elderly in light of different ethical approaches. Streszczenie Obecnie na świecie żyje ok. 630 milionów osób sześćdziesięcioletnich. Według prognoz WHO w 2050 r. liczba ta przekroczy 2 miliardy. Opieka nad tą grupą osób zyskuje nowe znaczenie. Przyjmuje się, że ludzie powinni traktować innych w sposób moralny, co należy także odnosić do osób starszych. Moralność nakłada pewne ograniczenia na działania podejmowane dla zaspokojenia egoistycznych pragnień. Określa pewne cele, którymi należy kierować się w życiu. Praca stanowi próbę ustalenia bardziej precyzyjnie, co oznacza działanie moralne w odniesieniu do sprawowania opieki nad człowiekiem starszym w świetle różnych podejść etycznych.
doi:10.5114/ms.2015.52915 fatcat:gbddjdenvrbhvcpmwjirbykvbq