Pedagogiskt centrum - en modell för samverkan och kommunikation

Ulrika Boström, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun, Emmelie Ernst, Therése Haglind, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun
2020 Mötesplats Profession Forskning 2018   unpublished
Pedagogiskt centrum -en modell för samverkan och kommunikation Inledning Dagens samhälle beskrivs som ett digitalt samhälle, ett informationssamhälle eller ett kunskapssamhälle (Burke, 2012; Guribye, 2005; Warschauer & Matuchniak, 2010). Den förändring som skett påverkar alla delar av samhället inklusive arbetsliv, skola och fritid. I det digitala samhället har det uppstått digitala klyftor. Från början handlade det mest om vem som hade tillgång till digital teknik och vem som inte hade det.
more » ... g talas det om "a second digital divide" som även omfattar elevers förmåga att använda digitala resurser och hur deras supportnät för användningen av digitala resurser ser ut. Skolans kompensatoriska uppdrag blir en viktig del i detta sammanhang (Warschauer, 2010; Warschauer, 2002) . Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och det är ett viktigt område för skolan vilket också innebär utmaningar. Att använda sig av IT i skolan har blivit ett högprioriterat område både nationellt och internationellt (Skolverket, 2010). EU:s nyckelkompetenser har varit en av utgångspunkterna för skrivningar i den svenska läroplanen och i ämnesplanerna, vilket har resulterat i fyra aspekter av digital kompetens; • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling (Skolverket, 2017) Enligt gällande läroplan ska elever i gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek (Skolverket, 2017) . Det står att "skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens" (Skolverket, 2018, s. 13). Detta ställer krav på skolan och skolans verksamhet. Skolbibliotekets viktiga roll lyfts i flera andra
doi:10.15626/mpf.2018.ubeeth fatcat:zkucchq5anbkzhqwgk4eevmmte