Combined cardiac surgery and substernal thyroidectomy

Selami Gürkan
2012 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Tiroid bezinin aşırı büyümesi, sıklıkla multinodüler guatr ile ilişkilendirilir. Kitle etkisinin dışarıdan basısı yoluyla mediastinal yapıların ve büyük hava yolu tıkanıklıklarının kaydırılması, cerrahi sorunlara neden olabilir. Kasım 2008'de 65 yaşında bir erkek hasta kararsız angina pektoris yakınmaları ile koroner arter baypas greft cerrahisi için kliniğimize yatırıldı. Çıkan aortun üzerinde uzanan retrosternal kitle, kanülasyonu engellemekteydi. Retrosternal guatrın rezeksiyonunu takiben,
more » ... k sağ atriyal ve çıkan aortik kanülasyon ile kardiyopulmoner baypas yapıldı. Ameliyat öncesi tiroid hormon seviyeleri ötiroid olarak sağlandığında, kombine kardiyak cerrahi ve tiroidektomi güvenle uygulanabilir. Anah tar söz cük ler: Kardiyak cerrahi; substernal guatr; tiroidektomi. Excessive growth of the thyroid gland is frequently associated with multinodular goiter. Shifting of mediastinal structures and large airway obstruction via extrinsic compression by a mass effect can lead to additional surgical problems. In November 2008, a 65-year-old male patient with unstable angina pectoris was admitted to our clinic for coronary artery bypass grafting. A retrosternal mass lying over the ascending aorta precluded cannulation. After the resection of retrosternal goiter, cardiopulmonary bypass was performed with single right atrial and ascending aortic cannulation. Combined cardiac surgery and thyroidectomy can be safely performed if the preoperative thyroid hormone levels are maintained in the euthyroid state.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2012.122 fatcat:nmosqsazwfhzpbplg4wqhufw4q