Editorial

2015 Information Polity  
doi:10.3233/ip-150378 fatcat:6sg2pc2z7vbktdpzhuvtvwtvpq