CUSTOMS PROCEDURES IN THE CONTEXT OF THE LAW OF UKRAINE "ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES"

T.O. Shuvalova
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Шувалова Т.О., аспірантка кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса, суддя Донецького окружного адміністративного суду Стаття присвячена розгляду сучасного стану правового регулювання адміністративно-процедурних відносин в Україні. Обґрунтовано, що в сучасній державі обов'язковим елементом правової системи є законодавче регулювання відносин органів публічної адміністрації з фізичними та юридичними особами. Адміністративна
more » ... розуміється як регламентований адміністративно-правовими нормами порядок прийняття рішень та вчинення усіх інших дій органами публічної адміністрації. Здійснено класифікацію адміністративних процедур залежно від сфери правового регулювання на загальні та спеціальні. Уточнено, що загальна адміністративна процедура є єдиною для усіх сфер публічного адміністрування та передбачена у відповідному джерелі права (загальному законі або кодексі), а спеціальні адміністративні процедури характерні виключно для певних сфер публічного адміністрування на рівні спеціальних законодавчих актів (для них характерною є ознака «автономії»). Наведено моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства, які відображають співвідношення загального і спеціального законодавства та застосовуються у правових системах різних держав світу. Обґрунтовано ефективність запровадження в Україні моделі із ухваленням загального Закону про адміністративну процедуру із збереженням пріоритету спеціального законодавства. Виділено низку позитивних вад Закону Україні «Про адміністративні процедури», які спрямовані, як на реалізацію прав, свобод і законних інтересів особи, так, й на захист особи від свавілля з боку публічної адміністрації. Відстоюється позиція щодо доцільності правового регулювання митних процедур спеціальним нормативно-правовим актом, яким на сьогодні виступає Митний кодекс України. Ключові слова: адміністративні процедури, митні процедури, адміністративний орган, органи публічної влади. The article is devoted to the consideration of the current state of legal regulation of administrative-procedural relations in Ukraine. It was justified that in the modern state a mandatory element of the legal system is the legislative regulation of relations between public administration authorities and individuals and legal entities. Administrative procedure is considered as the procedure for a decision making and taking all other actions by public administration authorities regulated by administrative and legal norms. Administrative procedures have been classified into general and special depending on the aim of legal regulation. It was specified that the general administrative procedure is common for all fields of public administration and is provided by the corresponding source of law (general law or code), meanwile special administrative procedures are distinctive exclusively for certain spheres of public administration at the level of special legislative acts (they are characterized by the feature of "autonomy "). Models of the systematization of administrative-procedural legislation were presented, which reflect the ratio of general and special legislation and which are used in the legal systems of various countries of the world. The effectiveness of the introduction of the model in Ukraine with the adoption of the General Law "On Administrative Procedure" while maintaining the priority of special legislation was substantiated. A number of positive aspects of the Law of Ukraine "On Administrative Procedures" were highlighted, which are aimed both to the realization of the rights, freedoms and legitimate interests of the individuals, and at the protection of the individuasl from arbitrariness on the part of the public administration. The position is advocated regarding the expediency of the legal regulation of customs procedures by a special legal act, which is currently represented by the Customs Code of Ukraine.
doi:10.32782/2524-0374/2022-9/95 fatcat:csebptihfnekdais3p6snuw2i4