تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده

(صفحات 108-122) راضیه ده بوره (صفحات 108-122) راضیه ده بوره, محسن اسمعیلی محسن اسمعیلی
2009 Iranian Food Science and Technology Research Journal  
در این مطالعه امکان استفاده از روش مایکروویو برای خشک کردن نهایی دو نوع انگور خشک شده(آفتابی و تیزابی) بررسی گردید. بدین منظور نمونه های مورد مطالعه در حمام آب با دما ( C 45 و 25) و زمان ( 60 و30 دقیقه) معین شستشو داده شده و پس از حذف آب سطحی، با روش‌های مایکروویوی (در دو توان270 و450 وات) و روش جریان هوای داغ (روش جابجایی) در دمای C 50 خشکانیده شدند. درصد جذب آب، ضریب نفوذ مؤثر رطوبت و شاخص های رنگ هانتر (L بعنوان روشنایی و نسبت a/b) اندازه گیری گردید. برای تعیین مناسبترین مدل ریاضی جهت
more » ... رفتار خشک شدن نمونه ها، برازش 10 مدل ریاضی از طریق تعیین ضریب تبیین (R2)، مربع خی (χ2) و ریشه مربعات میانگین خطا (RMSE) ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که درصد جذب آب نمونه‌های تیزابی حدود 3 تا 5/4 برابر نمونه‌های آفتابی است. طبق نتایج بدست آمده، خشک کردن در دوره سرعت نزولی رخ می‌دهد. بر اساس ارزیابی مدل ها، مدل دو جمله ای دارای بالاترین مقدارR2 و کمترین مقدار χ2 و RMSE می‌باشد. نتایج نشان می دهد که روش خشک کردن نهایی، رنگ محصول را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین استفاده از روش مایکروویو برای خشک کردن نهایی تابع توان مورد استفاده و نوع محصول است. واژه های کلیدی: خشک کردن نهایی، خشک کرده انگور، مدلسازی، مایکروویو
doi:10.22067/ifstrj.v5i2.3740 doaj:cc508c682a7d423da598d94f84b88278 fatcat:iq6jsi5yvzaehj2luhtzu3hybu