ДОУЗРЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ ПРИ КЪСНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗРАСТТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПЛОЩ НА ОТГЛЕДАНИТЕ В КОНТЕЙНЕРИ РАЗСАДНИ РАСТЕНИЯ Post Harvest Repining of Fruits for Late Field Tomato Production Depending on the Age and Planting Area of the Seedlings

N Shopova, D Cholakov
unpublished
Късното полско производство на домати осигу-рява реална възможност за удължаване на периода за предлагане на пазара на свежи плодове, които са със значително по-висока биологична стойност и по-добри вкусови качества от произведените по същото време в оранжерии (Муртазов, 1984). Зна-чителна част от реколтираната при това производ-ствено направление продукция се получава чрез доузряване на достигналите стандартни размери зелени плодове, обрани преди падането на първи-те есенни слани (Игнатов,
more » ... ; Чолаков, 1987а). При добра организация и подходящи условия до-узряването може да продължи до декември (Дими-тров, 1968). В резултат на протичащите по време на доузряването физиологични и биохимични процеси (Петров, 1966) настъпват промени в биологичната стойност, плътността, окраската и вкусовите ка-чества на плодовете, които, предложени на пазара, се реализират на сравнително високи цени, а това е свързано с по-голям икономически ефект. Мотивът за настоящото изследване е, че послед-ната научна информация за късното полско произ-водство на домати в нашата страна е от периода на 80-те години (Белички, 1981; Чолаков, 1987b; Османзай, 1988), а след този период в технологич-ния комплекс за отглеждане на доматите у нас и в Abstract The experiment was carry out during 2011-2012 in Department of Horticulture at Agriculture University-Plovdiv with "Opal F 1 hibrid bg". The variants with 20-25, 30-35 and 40-45 day seedlings cultivated in containers with 40, 66 and 104 cells and planting area respectively 44, 28, 17 cm 2 , were tested. As a control was used 20-25 day seedlings, grown in a transplanting bed and planting area 26-28 cm 2 per plant (350-380 plants/m 2). Yield, dynamic of post harvest ripening fruit, harvested in October and put in ambient condition and their quality were established. The yield of post harvest ripening fruits was the highest in variant with 20-25 day seedlings, grown in containers with 66 cells. The dynamic of post harvest ripening and the quality parameters were not significantly different.
fatcat:2mvoaghpfjaedjje3b6fojv7me