Preparation of TiO2 Nanotube Arrays and Their Photoelectrochemical Properties

Zhi-Yu ZHANG, Li-Xia SANG, Li-Ping LU, Guang-Mei BAI, Chun-Xu DU, Chong-Fang MA
2010 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.3724/sp.j.1077.2010.01145 fatcat:el66zfnxn5dzbgwfyqccxra7ea