Voorstelle vir die produksie van 'n vertaalwoordeboek vir professionele vertalers

Ilse Feinauer, Ilse Feinauer
2011 Lexikos  
Opsomming: Die profiel van die potensiële gebruiker moet die riglyn wees by alle leksikografiese besluite telkens wanneer woordeboeke beplan, hersien of saamgestel word. Die formaat, struktuur en ordening van 'n vertaalwoordeboek gerig op professionele vertalers behoort gevolglik dus op die spesifieke behoeftes van hierdie bepaalde gebruikersgroep gebaseer te wees. Hierdie artikel bevat algemene riglyne vir die hantering van altwee die buitetekste en die sentrale lys van 'n vertaalwoordeboek
more » ... ertaalwoordeboek gerig op die behoeftes van beroepsvertalers wat hoofsaaklik uit Engels (T2) in Afrikaans (T1) vertaal. 'n Moontlike formaat vir die mikrostruktuur van so 'n woordeboek (Engels > Afrikaans) word gegee en die moontlike leksikografiese bewerking van 'n aantal voorbeeldlemmas word in besonderhede bespreek. Die moontlikheid van formatiewe evaluering met behulp van die beginsel van gelyktydige terugvoer word kortliks aangeraak. Abstract: Suggestions for the Production of a Translation Dictionary for Professional Translators. The profile of the potential user needs to be the guiding principle in all lexicographic decisions whenever dictionaries are designed, revised or compiled. It follows, then, that the format, structure and organisation of a translation dictionary aimed at the needs of professional translators should be based on the specific needs of that distinct user group. This article contains general guidelines for both the outer texts and the central part of a translation dictionary aimed at the needs of professional translators mainly translating from English (T2) into Afrikaans (T1). A possible format for the microstructure of such a dictionary (English > Afrikaans) is given and the possible lexicographic treatment of a few sample entries is discussed in detail. The possibility of formative evaluation by means of the principle of simultaneous feedback is briefly touched on.
doi:10.5788/18-0-476 fatcat:tgllkm3jxvdsbcysettgi4yn6a