HISTORY TEXTBOOKS AS TEACHING AND SCHOLARLY TEXTS FORMING THE HISTORICAL THINKING AND AWARENESS AMONG STUDENTS
UCEBNICE DEJEPISU AKO DIDAKTICKO-ODBORNE TEXTY FORMUJUCE HISTORICKE MYSLENIE A VEDOMIE ZIAKOV

Dana Nagyova, Anna Bockova
2017 Slavonic Pedagogical Studies Journal  
The paper represents the output of the research realized in 2016 and 2017. The aim of the research was to analyze the depiction of relations between the Czechs and Slovaks in history textbooks that represent as a specific type of historical literature, teaching and scholarly texts affecting and forming the historical thinking and awareness among students. The analysis concentrates on history textbooks that were published in 1918 -1938 and 1945 -1989. A sample of textbooks under review consists
more » ... f 18 textbooks dating back to 1918 -1938, and 23 textbooks dating back to 1945 -1989. The textbooks under review were published in Slovak language, and were used on the territory of Slovakia. Anotácia Príspevok vychádza z výskumu uskutočneného v rokoch 2016 -2017. Cieľom výskumu bolo analyzovať zobrazovanie vzťahov Čechov a Slovákov v učebniciach dejepisu, ktoré ako špecifický typ historickej literatúry predstavujú didakticko-odborné texty ovplyvňujúce a formujúce historické myslenie a vedomie žiakov. Analýza sa sústredí na učebnice dejepisu vydávané v rokoch -1938 a 1945 -1989 . Vzorku skúmaných učebníc predstavuje 18 učebníc z rokov 1918 -1938 a 23 učebníc z rokov 1945 -1989 . Skúmané učebnice boli vydané v slovenskom jazyku a boli používané na území Slovenska. Kľúčové slová učebnice dejepisu, česko-slovenské vzťahy, didaktika dejepisu, historické myslenie, historické vedomie Úvod V posledných rokoch prebieha v kruhoch odbornej i laickej verejnosti diskusia o tom, ako by naše školstvo malo či nemalo vyzerať, akým smerom by sa malo uberať, čo je potrebné zmeniť a čo zachovať. V kontexte týchto debát je dôležité zamýšľať sa aj nad učebnicami, ktoré žiaci v školách používajú. Učebnice nie sú zanedbateľným prvkom vo výchovno-
doi:10.18355/pg.2017.6.2.1 fatcat:4md3vdt2b5cfvp6fv73zy22wgy