Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, vežba broj 2: Osciloskop i generator signala [article]

Predrag Pejovic
2018 Zenodo  
Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, vežba broj 2: Osciloskop i generator signala. Prateći materijal sadrži Python klasu sa programima za komunikaciju računara i osciloskopa. U vežbi se od studenata zahteva da podese različite parametre signala na izlazu generatora i izvrše različita merenja na dobijenim signalima primenom osciloskopa. Dobijeni rezultati se dokumentuju prenošenjem podataka na računar korišćenjem odgovarajućih programa. U drugom delu vežbe od studenata se očekuje da
more » ... u jednostavno kolo sa otpornikom i kondenzatorom i da posmatraju prelazne procese u tom kolu. Na osnovu merenja na vremenskom dijagramu napona na kondenzatoru potrebno je odrediti njegovu kapacitivnost. Cilj vežbe je da studenti ovladaju podešavanjem generatora signala, da ovladaju korišćenjem osciloskopa, sinhronizacijom slike, merenjima pomoću osciloskopa, kao i da steknu dodatno iskustvo u povezivanju jednostavnih kola na protobordu.
doi:10.5281/zenodo.1470368 fatcat:ndakphxbbzcmliwj72zk7cqztu