PİYANO ÖĞRENME SÜRECİNDE EBEVEYN KATILIMI: ÖZERKLİK DESTEĞİ

Elif TEKİN GÜRGEN
2018 Journal of International Social Research  
Öz Birçok çalışmanın da konusunu oluşturan öğretmen davranışları, öğretme yöntemleri veya öğrenci özelliklerinin, müziksel gelişim üzerindeki etkileri bilinmektedir. Ancak ders ortamı dışında ne olup bittiği ile ilgili çok az şey bilinmekte. Çocukların küçük yaştan itibaren birçok alanda olduğu gibi müziksel potansiyellerine yönelik inanç ve algıları önce ailede şekillenmeye başlar. Bu nedenle ailelerin bu öğrenme sürecinde gösterdiği davranışlar, düşünceler ve inançları ortaya koyan çalışmalar
more » ... ya koyan çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışma, İzmir ilinde çocukları özel piyano dersi alan 17 ebeveynin bu konudaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmış ve nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ebeveynlerin çocuklarına piyano dersi aldırma nedenleri, piyano dersi ile ilgili düşünce ve inançları, bu süreçte geliştirdikleri çabaları, davranış biçimleri ve gözlemleri özerklik bağlamında incelenerek sergilenmeye çalışılmıştır. Abstract The effects of teacher behaviours, teaching methods and student characteristics on musical development are well known. However there is no knowledge about what's going on out of the lesson environment. Children's perceptions on their musical potentials are grown in the family. So the studies on parental behaviours, thoughts and beliefs during this learning course become more important. The aim of this study is to reveal the opinions of the parents whose children have private lessons. The data were collected with semi-structured interview questions and analysed with descriptive analiyse technique. At the end of the study parents' beliefs and thoughts on private piano lessons, their efforts, their ways of thinking and observations and the reasons why they choose private piano lessons were discussed.
doi:10.17719/jisr.2018.2963 fatcat:jl5w6rrlozae3fjcqhaqry3mny