Factors affecting mortality in patients with burns

Halil Erbiş, İbrahim Aliosmanoglu, Bünyamin Öztürk, Burak Veli Ülger, Hüseyin Timucin, Mehmet Akif Türkoğlu, Veli Vural
2015 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
ÖZET Amaç: Yaşam kalitesi ve tıbbi tedavi imkanlarının artması, yaşlı hasta nüfusunda bir artışa neden olmuştur. Yanık tedavisindeki gelişmeler çocuklarda ve genç erişkinlerde yanığa bağlı mortalitede azalmaya neden olmuştur, ancak yaşlılardaki yanıklar, diğer yaş gruplarından farklı şekilde ele alınması gereken önemli bir travmadır. Bu çalışmanın amacı 45 yaşın üzerindeki yanıklı hastalarda mortalite üzerine etkili faktörleri değerlendirmektir. Yöntemler: Son 3 yıl içerisinde yanık ünitemizde
more » ... e yanık ünitemizde tedavi edilen 45 yaş üzerindeki 58 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, yanık oranları ve yanıklarının derinliği, eşlik eden hastalıklar ve mortalite oranları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Mortalite gelişmeyen hastaların ortalama yaşı 57,4 yıl iken, mortalite gelişenlerinki 70 yıl idi (p=0,002). Ortalama yanık genişliği mortalite gelişmeyenlerde % 21,1 iken, mortalite gelişenlerde % 50 idi (p<0,01). Yanıklı hastalarda eşlik eden hastalık bulunmasının mortalite üzerine anlamlı etkisi olduğu saptandı (p=0,001). Mortalitenin en önemli nedeni sepsis ve konjestif kalp yetmezliği idi. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları yanık alanının yüzdesinin ve eşlik eden hastalıkların varlığının tedavi başarısı ve mortalite üzerine olumsuz etkileri olduğunu gösterdi. Bu hastalarda multidisipliner yaklaşım ve yakın takip ile mortalite oranlarının düşeceğini düşünmekteyiz. ABSTRACT Objective: The increase in life quality and expectancy causes an increase in the elderly population. Improvements in burn treatment resulted in decreased mortality in children and young adults but in elderly patients burns are still an important trauma that should be handed differently than other age groups. The aim of this study was to evaluate the factors effecting mortality in patients with burns over 45 years old. Methods: Fifty-eight patients over 45 years of age, who were treated in our burns unit in the last 3 years were included in our study. Their age, burn percentage and depth, coexisting diseases and mortality rates were examined retrospectively. Results: The average age of surviving patients was 57.4 years while it was 70 years for nonsurviving patients (p=0.002). The width of burn area was 21.1 % in surviving and 50 % in nonsurviving patients (p<0.01). The effect of additional coexistent diseases on mortality was significant (p=0.001). The most common reasons of mortality were sepsis and congestive heart failure. Conclusion: We found out that the age, percentage of burns and coexistent diseases had a negative effect on success of treatment and mortality. Mortality rates will decrease in these cases with careful follow-up and a multidisciplinary approach. J Clin Exp Invest 2015; 6 (3): 240-243
doi:10.5799/ahinjs.01.2015.03.0526 fatcat:o6bf7go64verjptin2guejlefa