بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت

محمد حسن میرزامحمدی, مصطفی قاضی زاده
2008 اندیشه‌های نوین تربیتی  
تحقیق حاضر به منظور بررسی نگرش معلمان استان تهران در خصوص عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت انجام گرفته است. بدین منظور چهار عامل نیاز به پیشرفت، نیاز به دستیابی به مهارت در شغل، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده و با روش توصیفی بررسی شده‌اند. جامعه تحقیق شامل کلیه معلمان شاغل به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزش ضمن خدمت استان تهران بوده که تعداد 135 نفر آنها (85 مرد و 77 زن) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه تحقیق
more » ... عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت(از بسیار کم تا بسیارزیاد) تدوین شده است. برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش کالموگراف اسمیرنف یک متغیره، آزمون t، تحلیل واریانس یک طرفه و L.S.D استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به نظر معلمان، مؤلفه‌های چهارگانه نیاز به پیشرفت، نیاز به دستیابی به مهارت در شغل، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی به ترتیب برگرایش‌های آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت مؤثر هستند.
doi:10.22051/jontoe.2008.246 doaj:0b92fd375b6c4408a74db06df6b888c5 fatcat:cpdl3bvourhirii7yrh22cqsdm