UZ PROBLEMATIKU SIGURNOSNE MJERE ZABRANE PRISTUPA INTERNETU

Leo Cvitanović, Sc Glavić
unpublished
Problematika sigurnosnih mjera, tog genezom sekundarnog kazneno-pravnog kolosijeka, općenito implicira dva temeljna kriminalnopolitička aspekta. U prvome redu, već tradicionalno-aspekt zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda: povijest sigurnosnih mjera, napose njihove praktične primjene, jedno je od "sivih" poglavlja novije kaznenoprav-ne povijesti. Drugi aspekt odnosi se na problem ostvarenja njihove ini-cijalne kaznenopravne naravi odnosno svrhe na razini odnosa forme i sadržaja: u ovoj su
more » ... sadržaja: u ovoj su se kaznenopravnoj formi, naime, nerijetko pojavlji-vali (i pojavljuju se) čisti represivni sadržaji. S tih načelnih pozicija za-nimljivo je zakonodavno oblikovanje sigurnosne mjere zabrane pristu-pa internetu iz čl. 75. Kaznenog zakona, primarno u kontekstu njezine razmjernosti ograničenju osuđenikovih temeljenih prava, učinkovitosti i odnosa prema posebnim obvezama uz uvjetnu osudu, prema radu za opće dobro i prema uvjetnom otpustu. Problematika odnosa između le-gitimnog interesa za otklanjanjem uvjeta koji omogućuju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela i stupnja zadiranja u te-meljna prava i slobode potencirana je time što navedena kaznenoprav-na sankcija onemogućuje korištenje širokog opsega usluga koje nemaju utjecaja na recidivizam, a istovremeno su zabačene manje intruzivne, ali jednako učinkovite mjere ograničenja pristupa internetu. Također se daje prikaz poredbenih pravnih sustava i načina na koji je u njima uređeno ograničenje pristupa toj mreži te u kojoj mjeri imaju dodirnih točaka s hrvatskim rješenjem.
fatcat:whinbyqypfh3pc25ouqpjt6fuq