Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи)

С.А. Іванчук, Alfred Nobel University
2016 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
ISSn 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ альФреда нобелЯ. Серія «педагогІка І пСиХологІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 1 (11) 76 УДК 373.2.015.31:33 С.а. ІВанчук, аспірант кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов'янськ) СучаСний СТан робоТи З ВиХоВаннЯ оСноВ кульТури СпоЖиВаннЯ у дІТей СТарШого доШкІльного ВІку у пракТицІ робоТи днЗ (на МаТерІалІ аналІЗу планІВ наВчально-ВиХоВної робоТи) У статті наведено аналіз сучасного
more » ... аналіз сучасного стану роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ. Подані матеріали аналізу річних планів роботи ДНЗ та календарних планів навчально-виховної роботи вихователів із дітьми старшого дошкільного віку. Виявлені особливості планування завдань, методи та прийоми, форми роботи з економічного виховання дітей старшого дошкільного віку взагалі та основ культури споживання зокрема. Ключові слова: основи культури споживання, економічне виховання, діти старшого дошкільного віку, форми, методи та прийоми. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Головним фактором становлення культури споживання особистості є соціальна група, в якій вона виховується, та соціально-економічні цінності, які в ній панують. Споживча поведінка інших учасників цієї групи стає зразком для наслідування, може мати стимулювальний характер як у позитивному (наприклад, прагнення до раціонального споживання разом із іншим), так і у негативному розумінні (наприклад, бажання перевершити рівень споживання іншого). Тому своєчасна увага і позитивний приклад оточуючих дорослих сприяють вихованню у дітей ціннісного ставлення до предметів споживання, прищепленню їм навичок грамотної споживчої поведінки. аналіз основних досліджень і публікацій виявив, що питання культури споживання особистості вивчалося у зв'язку з дослідженням проблем економічної компетентності суспільства. Питання формування споживчих знань у дітей дошкільного віку були висвітлені в дослідженнях, присвячених економічному вихованню дошкільників (О. Галахова, Т. Галговська, В. Гербова, Н. Грама, Г. Григоренко [1], Р. Жадан, Н. Кривошея [3], Ю. Лелюк, Л. Лохвицька, Н. Побірченко, А. Сазонова, І. Сасова, Г. Шатова та ін.), вихованню основ культури споживання (Н. Вовк [2], А. Крулехт [4] та ін.). Формування цілей статті (постановка завдання). Визначити обізнаність педагогів у вихованні основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку, оцінити власні вміння щодо використання методів, прийомів, форм роботи. Виклад основного матеріалу дослідження. Нашим пошуковим завданням було відслідкування тенденцій врахування змісту виховання основ культури споживання. Аналізу підлягали річні плани навчально-виховної роботи дошкільних навчальних закладів та календарні плани вихователів. Загалом було проаналізовано 10 річних планів дошкільних навчальних закладів та 30 календарних планів вихователів, що працюють у старших групах дошкільних закладах Донецької обл. У річних планах дошкільних навчальних закладів нас цікавили розділи, що надають аналітичні дані щодо виконання річних завдань, а саме: «Підвищення рівня фахової май- С.А. Іванчук, 2016 ISSn 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ альФреда нобелЯ. Серія «педагогІка І пСиХологІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 1 (11) В статье представлен анализ современного состояния работы по воспитанию основ культуры потребления у детей старшего дошкольного возраста в практике работы ДОУ. Представлены материалы анализа годовых планов работы ДОУ и календарных планов учебно-воспитательной работы воспитателей с детьми старшего дошкольного возраста. Выявлены особенности планирования задач, методы и приемы, формы работы по экономическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста вообще и основ культуры потребления в частности. Ключевые слова: основы культуры потребления, экономическое воспитание, дети старшего дошкольного возраста, формы, методы и приемы. The paper presents an analysis of the current state of educating the foundations of consumption culture in preschool children in the practice of kindergartens. Material analysis of annual work plans and timetables for preschool educational work of caregivers with children under school age is given. The features of scheduling methods and techniques, forms of economic education of preschool children in general and foundations of consumption culture in particular are discussed.
doi:10.32342/2522-4115-2016-0-11-76-79 fatcat:f7vw6kj565frvjfsnwwbcyhrpa