Conceptualization of the emotion of pleasure in phraseological units of the Belarusian language
Канцэптуалiзацыя эмоцыi задавальнення ў фразеалагiзмах беларускай мовы

Вольга Ляшчынская
2012 Białorutenistyka Białostocka  
Канцэптуалiзацыя эмоцыi задавальнення  у фразеалагiзмах беларускай мовы Эмоцыi i пачуццi як адзiн са складнiка у унутранага свету чалавека даволi позна сталi аб'ектам вывучэння псiхолага у, якiя, як адзначае вядомы амерыканскi псiхолаг К. Э. Iзард, пара унальна няда уна звярнулiся да сур'ëзнага даследавання праблемы эмоцый 1 . А менавiта эмоцыi заражаюць энергiяй i арганiзуюць мысленне i дзейнасць чалавека, чым у першую чаргу вызначаецца iх роля  у жыццядзейнасцi чалавека. Пры гэтым варта
more » ... адзначыць, што пэ уная, канкрэтная эмоцыя пабуджае чалавека да канкрэтнай акты унасцi -i  у гэтым першая прыкмета таго, што эмоцыя арганiзуе мысленне i дзейнасць. Як вiдаць, цiкавасць псiхолага у да эмоцый абумо улена фiзiëлага-псiхалагiчнай значнасцю гэтай з'явы i складанасцю яе прыроды. Усведамленне i вылучэнне чалавекам эмоцый i пачуцця у i iх разнастайнае мо унае абазначэнне вядома зда уна. Хаця, як адзначае Б. А. Ларын, вызначэнне эмоцый i iх дыферэнцыяцыя  у гiсторыi чалавецтва iшлi вельмi складана i до уга, а адзiным сведкам незлiчоных намагання у i розных шляхо у гэтай запаволенай дыферэнцыяцыi i адзiным бясспрэчным помнiкам усiх дасягнення у на гэтым шляху розных народа у з'я уляецца мова 2 . Магчыма, гэты факт у пэ унай ступенi тлумачыць i адносна позняе вывучэнне мо уных сродка у, што абазначаюць эмоцыi i пачуццi чалавека. Бо толькi  у канцы ХХпачатку ХХI стагоддзя у вывучэнне эмоцый адносiцца  ужо да прыярытэтных даследавання у су-
doi:10.15290/bb.2012.04.20 fatcat:i2f6ruz6fra27oiqw57ebp6mei