DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN UKRAINE AND IN THE WORLD
РОЗВИТОК БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

N.L. Yushchenko
2018 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету Дослідження присвячене систематизації завдань і можливостей blockchain для посилення технологічного потенціалу України та сприяння залученню додаткових інвестицій. Наведено результати огляду розвитку блокчейн-інфраструктури, що дає змогу поліпшувати в умовах глобалізації орієнтовані на споживача цифрові послуги за принципом довіри.
more » ... я впровадження блокчейн-технологій у деякі бізнес-процеси Пенсійного фонду України, зокрема під час призначення й виплати пенсій, обліку страхових внесків, персоніфікованого обліку учасників пенсійної системи та ін., що дасть змогу вдосконалити його діяльність, скоротити штат співробітників, подальші витрати фонду і в сукупності з іншими методами раціоналізації пенсійної системи не підвищувати пенсійний вік в Україні. Ключові слова: бізнес, блокчейн, відкриті дані, державні процеси, електронне управління, прозорість, смарт-контракт, технології. Ющенко Н.Л. РАЗВИТИЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ И МИРЕ Исследование посвящено систематизации задач и возможностей blockchain для усиления технологического потенциала Украины и содействия привлечению дополнительных инвестиций. В статье приведены результаты обзора развития блокчейн-инфраструктуры, позволяющей улучшать в условиях глобализации ориентированные на потребителя цифровые услуги по принципу доверия. Предложено внедрение блокчейнтехнологий в бизнес-процессы Пенсионного фонда Украины, а именно при назначении и выплате пенсий, для учёта страховых взносов, персонифицированного учёта участников пенсионной системы и прочих, что позволит усовершенствовать деятельность Пенсионного фонда, сократить штат сотрудников, дальнейшие расходы фонда и в совокупности с другими методами рационализации пенсионной системы не повышать пенсионный возраст в Украине. Ключевые слова: бизнес, блокчейн, государственные процессы, электронное управление, открытые данные, прозрачность, смарт-контракт, технологии. Yushchenko N.L. DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN UKRAINE AND IN THE WORLD The study focuses on the systematization of the tasks and opportunities of the blockchain to enhance the technological potential of Ukraine and to help attract additional investment. The article presents the results of a review of the development of blockchain-based infrastructure, which allows us to improve consumer-oriented digital services in the context of globalization under the principle of trust. It is proposed to introduce blockchain technologies into the business processes of the Pension Fund of Ukraine, namely, when assigning and paying pensions, for accounting insurance premiums, personalized registration of participants in the pension system and others, which will improve the Pension Fund's activities, reduce staff in combination with other methods of rationalizing the pension system, do not raise the retirement age in Ukraine.
doi:10.32782/2524-0072/2018-19-40 fatcat:26wlgp33r5dinm7f6ad4h22di4