Phase-dependent electromagnetically induced transparency in a four-level atom system

Yang Li-Jun, Ma Li-Jin, Lyu Dong-Qi, Zhang Lian-Shui
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.104205 fatcat:uugx66lc4vccbbxq2w7fbyz34u