Factors of (Self) Education of Adolescents Intercultural Sensitivity

Valdonė Šaulienė
2015 Pedagogika  
Anotacija. Lietuvai įsiliejus į bendrą Europos ir pasaulio kultūros lauką, tarpkultūrinis ugdymas tapo viena iš svarbesnių tautinio tapatumo modernizavimo sričių. Šio straipsnio tikslas -atskleisti paauglių tarpkultūrinio jautrumo ugdymo(si) veiksnius, kadangi remiantis savos kultūros prasmėmis ir vertybėmis, vengiant etnocentrizmo, tampa svarbu mokyt(is) tolerancijos bei gebėjimo pastebėti pozityvius skirtumus tarp "savos" ir "kitos" kultūros. Paauglių tarpkultūrinis jautrumas autorės
more » ... as autorės straipsnyje analizuojamas etnocentrizmo ir etnoreliatyvumo kontekste, matuojant jį Tarpkultūrinio jautrumo skale (ISS). Empiriniu tyrimu nustatyti paauglių tarpkultūrinį jautrumą lemiantys veiksniai, duomenys pateikiami kiekybine išraiška. Esminiai žodžiai: tarpkultūrinis jautrumas, tarpkultūrinis dialogas, etnocentrizmas, etnoreliatyvumas. Įvadas Lietuvai įsiliejus į bendrą pasaulio, Europos kultūros lauką, mūsų šalyje prisiimta atsakomybė vykdyti Europos Sąjungos institucijų direktyvas, bendrai spręsti tarpkultūrines, globalines, saugumo problemas. Europos Tarybos baltoji knyga (2008) tarpkultūrinį dialogą įvardija kaip vieną iš penkių svarbiausių ugdymo sričių. Tarpkultūrinis jautrumas, t. y. moralinės savybės: atvirumas, pakantumas ir tolerancija, empatija ir nusiteikimas tarpkultūrinei sąveikai. Jų ugdymas(is) leidžia visybiškiau -ir socialiai, ir globaliairealizuoti save tarpusavio santykių, atradimų procese. Globalizcijos sąlygomis tautoms siekiant išsaugoti savąjį tapatumą, tarpkultūrinio jautrumo ugdymas(is) aktualus ir kaip tarpkultūrinių nesusipratimų, konfliktų prevencija. Pedagogika / 2015, t. 117, Nr. 1 II. Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese W. J. Starosta (2000) . Instrument (ISS) has been translated into the Lithuanian language and adapted to Lithuanian adolescents. According to the scientific literature article discussed: is the progress of ethnorelativism the premise of intercultural dialogue? The empirical data analysis allows to discuss about some strengthen / weakening external / internal factors of intercultural sensitivity of adolescents: the worldview and environmental influences. To promote intercultural sensitivity of adolescents and intercultural dialogue in the future should be drawn attention to those aspects: cognitive -to teach them their own culture, they should know how to represent it, by behavior, thinking attributes promote to recognize the signs of other cultures as well as the learning of foreign languages; emotional -to motivate them understand, respect and accept their own and other cultures, their differences, allowing to find friends abroad, to promote interest to notice the diversity, avoiding stereotypes, prejudice; behavioral -increasing adolescents' national identity, self-confidence in dealing with others and the courage to be themselves.
doi:10.15823/p.2015.078 fatcat:2d3q6re5ureqlj7dgl35hqbt2q