The Relation between the Pulmonary Tuberculosis and the Serum Protein Fraction
肺結核症と血清蛋白分画の関係について

Yoshinori TAKEYA, Haruo HIGASHI, Masayuki MDCHIDA, Tadao SETOGUCHI, Tsuneki URA, Yoshihumi NAKAMARU, Noboru TESHIMA, Haruki SUMI
1965 Japanese Journal of National Medical Services  
doi:10.11261/iryo1946.19.957 fatcat:phlqkjybjfh33b42jshiaf46ti