Emile

KIZILABDULLAH Yıldız
2004 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Em/le I./. Rousseau, Yay.haz: Ülkü Akagündüz, Selis Kitaplar, 2. Baskı, istanbul 2003. Kendime bir öğrenci seçtim .... Ben kendime hayali bir öğrenci bulmayı; onun yaşı, sağlığı ve yetenekleriyle olduğu gibi kabul etmeyi ve yetişkin oluncaya dek, kendisinden başka hiçbir rehbere muhtaç olmayacak tarzda eğitmeyi kararlaştırdım. Öğrencimin ismi Emile ve onu yetiştirirken başanh olup olmadığırna da siz okurlarım karar vereceksiniz. Emile yetimdir. Babası ve annesi her kim olursa olsun her türlü
more » ... olsun her türlü görevini üzerime aldığım için bütün haklarma el koyuyorum. Bu benim tek şanımdır. J.J.Rousseau, kitabına bu sözlerle başlamaktadır. Yukarıda dendiği gibi, Rousseau, hayali bir çocuk seçmiş ve bu çocuğun eğitimini üstlenmiştir. Bu çocuğu doğumundan itibaren ele almış ve yetişkinliğine kadar nasıl eğitilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, Emile'nin doğumundan ilk çocukluk dönemine kadar olan süreyi ele almıştır. Emile'nin bebekliğini anlatırken aslında, tüm anne-babaların kendi çocuklarının bu döneminde neler yapmalan, nasıl davranmalan gerektiği üzerinde durmaktadır. Emile, bir prototiptir. Onun şahsında, bir çocuk eğitimi ile birlikte, bir anne-baba eğitimi yapmaktadır Rousseau. Rousseau'ya göre, her şeyaslında yaratlcının elinden çıkarken iyidir, ama insan ne canlıların ne de eşyanın ilk haliyle kalmasına izin verir; her şeyi değiştirmek ve dönüştürmek ister.! O, bu sözleri ile insanın özgür bırakılması gerektiğini, müdahale edilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Devam eden bölümlerde, bunu şu sözleriyle desteklemektedir: ' çocuklan, yeteneklerini onaya çıkamıalan ve olmak istedikleri şeyi olma1an için özgür bırakma1ıyız. Biz onlara hakim, asker ya da din adamı olmalarını değil yaşamayı öğretebiliriz. Ve onlar bir meslek sahibi olmadan önce insan olmalılar. Çünkü, bir insan ne olmak istiyorsa ya da ne olması gerekiyorsa onu olabilir, sonra vazgeçip başka bir şeyolabilir, ama o daima kendisi olarak kalacaktır.'2 Bu bölümde, çocuğun özgürlüğünü kısıtlayan hususlan, kötü eğitimin yollan, bu dönemdeki çocuğun bakımı, yatması, yıkanması, geüşimi ve 1 Ag.e., S.ll. ı a.g.e., s.13.
doi:10.1501/ilhfak_0000000193 fatcat:qphvktf43nfvlohykfp7d6gxcm