NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lê Chí Nhân, Võ Thái Bảo, Bùi Huy Thoại
2022 Tạp chí Khoa học  
Bài viết này dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài khảo sát nhận thức về y đức của sinh viên (SV) ngành Y trên địa bàn thành phố Cần Thơ (TPCT). Đối tượng nghiên cứu là nhận thức về y đức của SV thuộc các trường cao đẳng, đại học có đào tạo các ngành Y tế tại Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy SV ngành Y trên địa bàn TPCT có sự nhận thức rất đa dạng về y đức. Bên cạnh những nhận thức đúng đắn thì vẫn còn không ít SV chưa nhận thức đúng về y đức. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất sáu giải pháp
more » ... ang tính gợi mở cho các bên liên quan trong công tác hoạch định chính sách cũng như triển khai thực hiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức về y đức của SV ngành Y trên địa bàn TPCT trong thời gian tới.
doi:10.54607/hcmue.js.19.4.3340(2022) fatcat:o3mutbamfjc67fgcddy34jrxfm