The Influence of Fiscal Policy on Household Consumption in the European Union
Wpływ polityki fiskalnej na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej

Joanna Siwńska
2005 Gospodarka Narodowa  
Pomimo ˝e oddzia∏ywanie polityki fiskalnej na zagregowany popyt i ko-niunktur´ gospodarczà nale˝y do zagadnieƒ, o których informacje mo˝na znaleêç w ka˝dym podstawowym podr´czniku do makroekonomii, to nadal jest kwestià nie do koƒca poznanà, a przez to spornà. W teoretycznych rozwa˝aniach na temat krótkookresowego wp∏ywu polityki fiskalnej na zagregowany popyt i konsumpcj´, wyró˝niç mo˝na trzy g∏ówne nurty: keynesowski, neoklasyczny opierajàcy si´ na teorii dochodu permanentnego i trzeci, który
more » ... ego i trzeci, który nie doczeka∏ si´ jeszcze jednej, uznanej nazwy, a który okreÊla si´ na ogó∏ jako "niekeynesowskie" lub "nieliniowe" efekty polityki fiskalnej. Wed∏ug teorii keynesowskiej -ekspansywna polityka fiskalna, czyli zmniejszenie podatków, wzrost wydatków i/lub transferów publicznych, pobudza prywatnà konsumpcje i zagregowany popyt, natomiast polityka restrykcyjna ma skutek przeciwny. Nurt oparty na teorii neoklasycznej i permanentnego dochodu, wskazuje, e oddzia∏ywanie polityki fiskalnej na zagregowany popyt jest du˝o s∏absze nip rzewiduje to podejÊcie keynesowskie. Dope∏nieniem teorii permanentnego dochodu jest hipoteza neutralnoÊci ricardiaƒskiej (ekwiwalencja ricardiaƒska), wed∏ug której zmiany w wysokoÊci podatków nie majà wr´cz ˝adnego wp∏ywu na konsumpcj´ i zagregowany popyt, natomiast trwa∏y wzrost wydatków publicznych spowoduje obni˝enie konsumpcji, które -pod warunkiem, ˝e wydatki rzàdowe nie zmienià u˝ytecznoÊç gospodarstwa domowego -b´dzie równe wzrostowi wydatków, wi´c w efekcie zagregowany popyt równie˝ pozostanie niezmieniony. Wreszcie trzeci nurt tworzà hipotezy, wed∏ug których efekty polityki fiskalnej mogà byç nieliniowe, co oznacza, ˝e podobna polityka w ró˝nych warunkach mo˝e wywo∏aç odmienne skutki.
doi:10.33119/gn/101538 fatcat:xsbm5fnydneztmg6vcg6fwkuha